สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090428

    ครุภัณฑ์ในห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขออนุญาตสอบถามครุภัณฑ์ในห้องปฎิบัติการวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน เช่นชุดปฏิบัติการต่างๆ เครื่องกำเนิดไฟ จัดเป็นครุภัณฑ์การศึกษาหรือครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์คะ

ถามโดย : Thrantipk ( Thrantipxmint@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 23/09/2566 เวลา 22:41 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

จำแนกตามหนังสือ สถ. ที่ มท 0808.2/ว 1095 ลงวันที่ 28 พ.ค. 2564

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 หรือ 1528 ) [ วันที่ 25/09/2566 เวลา 10:04 ]