สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090427

    ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

บรรจุตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 และครบ1ปีแล้ว มีความประสงค์จะนำวุฒิ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ซึ่งสำเร็จการศึกษาเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 มาปรับขอรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ได้หรือไม่

ถามโดย : โสภิตาหาญแท้ ( Modpod293@hotmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 23/09/2566 เวลา 18:42 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 50 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 4229 ) [ วันที่ 25/09/2566 เวลา 10:00 ]