สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090424

    พื้นที่จัดเก็บในระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เต็ม

  • สอบถามหน่วยงาน > ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น

เทศบาลได้ใช้งานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางของเทศบาลในการรับส่งหนังสือราชการ แต่เนื่องจากพื้นที่จัดเก็บที่ทางกรมจัดให้เพียง 512 mb จึงไม่เพียงพอในการเก็บไฟล์ข้อมูล มีวิธีแก้ปัญหาได้อย่างไร ครับ

ถามโดย : ชโนภาคย์วารินสะอาด ( majeeku0887629098@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 22/09/2566 เวลา 15:14 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณี อปท.ต้องการพื้นที่มากกว่า 512 mb กรุณาติดต่อ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศท้องถิ่น 02-241-9000 ต่อ 1116 เพื่อขอเพิ่มพื้นที่ เนื่องจากแต่ละ อปท.มีการใช้พื้นที่จัดเก็บ email ไม่เท่ากัน

ตอบโดย : ศส. ประสานโดย : ศส. ( 02-241-9000 ต่อ 1104 - 1116 ) [ วันที่ 28/09/2566 เวลา 14:36 ]