สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090419

    การเบิกค่าเล่าเรียนบุตรบุญธรรม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ด้วยข้าพเจ้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้จดทะเบียนรับบุตร บุญธรรมอายุไม่เกิน 18 ปี เนื่องด้วยไม่มีบุตร จะสามารถเบิกจ่ายสิทธิ์สวัสดิการ ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาลได้หรือไม่ครับ

ถามโดย : sirkastan ( srisakt@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 22/09/2566 เวลา 13:37 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่ได้ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 และตามนิยาม คำว่า บุคคลในครอบครัวของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 22/09/2566 เวลา 16:04 ]