สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090418

    การรับโอนสินทรัพย์จากหน่วยงานของรัฐ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

กรณี อบจ โอนถนนซึ่งก่อสร้างภายในพื้นที่ให้ อบต จำเป็นต้องเสนอสภา อบต ให้ความเห็นชอบก่อนหรือไม่

ถามโดย : omenomen ( chouchchanai@aisinbox.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 22/09/2566 เวลา 11:48 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2-ว1628 ลว. 4 มิถุนายน 2561

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 25/09/2566 เวลา 16:31 ]