สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090416

    การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ ครั้งที่ 2 ( 1 เมย 66 - 30 กย 66) เพ่ิ่มเติม

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

การนำผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน PA ในตอนที่ 1 จำนวน 70 คะแนน มาใส่ในแบบประเมินผลการปฏิบััติงานรอบที่ 2 จะให้นำคะแนนของกรรมการ PA จาก 3 คนมาหารเฉลี่ยใส่ หรือนำของประธานกรรมการ PA เพียงท่านเดียวมาใส่ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบที่ 2 ค่ะ

ถามโดย : KhuanruanBoonfeang ( khuanruan.s@gmal.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 22/09/2566 เวลา 09:45 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้นำผลคะแนนของ คกก. pa มาใส่ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3141 ) [ วันที่ 22/09/2566 เวลา 14:30 ]