สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090415

    ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นตามพรบ.เทศบาลพ.ศ.2496และแก้ไขเพิ่มเติม

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ตามมาตรา 48 อัฏฐ แห่งพรบ.เทศบาลพ.ศ. 2496และแก้ไขเพิ่มเติม ผู้ช่วยผู้บริหาร หมายถึง 1.รองนายกฯ 2.ที่ปรึกษานายกฯ 3.เลขานุการนายกฯ ใช่หรือไม่

ถามโดย : พิมลตะโฉ ( pimon62@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 22/09/2566 เวลา 09:30 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

นายกเทศมนตรีสามารถแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการของเทศบาลได้ และสามารถแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรีซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลได้ตามมาตรา 48 อัฏฐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้น ผู้ช่วยเหลือนายกเทศมนตรีในการบริหารราชการของเทศบาล จึงหมายถึงรองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และเลขานุการนายกเทศมนตรี

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 26/09/2566 เวลา 09:37 ]