สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090412

    การแต่งตั้งผู้รักษาการ ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

การแต่งตั้งรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หากมีการกำหนดตำแหน่งในแผนอัตรากำลังแล้ว แต่ยังไม่มีเลขประจำตำแหน่ง และยังไม่ได้รับจัดสรรอัตรา สามารถแต่งตั้งรักษาการได้เลยหรือไม่ / หากแต่งตั้งได้ ควรแต่งตั้งผู้ใดรักษาการในตำแหน่งนี้ได้บ้างคะ ขอคำแนะนำหน่อยค่ะ

ถามโดย : ขนิษฐายศเมฆ ( kha2523@hotmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 22/09/2566 เวลา 08:32 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ให้รอเกณฑ์ประกาศมาตรฐานกำหนดตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3141 ) [ วันที่ 22/09/2566 เวลา 13:27 ]