สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090411

    การจ่ายเงินอุดหนุน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ขอหารือ กรณีเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัดสพฐ.ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ และโรงเรียนได้เสนอโครงการของรับสนับสนุนเพิ่มเติม ขอเรียนถามว่า หากเทศบาลโอนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมแล้ว ก่อนการเบิกจ่ายต้องถือปฏิบัติตามมาตรา 67 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.เทศบาล ใช่หรือไม่ อย่างไร

ถามโดย : สมศักดิ์รอดวินิจ ( tamyhan_s@hotmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 21/09/2566 เวลา 20:29 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ใช่

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 หรือ 1528 ) [ วันที่ 22/09/2566 เวลา 10:15 ]