สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090373

    หารือการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของศาสนสถาน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กรณี เทศบาลตำบล ได้ทำบันทึกข้อตกลงในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับศูนย์ของศาสนสถาน ในรูปแบบที่ ๒ บริหารจัดการร่วมกัน ในด้านทรัพย์สิน ที่ศาสนสถาน ให้ใช้ทรัพย์สินของวัดเท่านั้น โดยทรัพย์สินยังคงเป็นของวัดต่อไป เมื่อมีการชำรุด ทางเทศบาลสามารถตั้งงบประมาณเข้าไปซ่อมแซมได้หรือไม่ เพียงใด ซึ่งทางเทศบาลมีความเห็นเบื้องต้นว่า ไม่สามารถตั้งงบประมาณซ่อมแซมได้ เนื่องจากไม่ใช่ทรัพย์สินของเทศบาล คงให้ศาสนสถาน ใช้เงินบริจาค หรืองานอุทิศทำบุญมาดำเนินการซ่อมแซมแทน ความเห็นของเทศบาลถูกต้อง หรือไม่ครับ ถ้ามีข้อหารือประเด็นนี้ ช่วยส่งมาทางช่องทางที่ถามให้ด้วยน่ะครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับผม

ถามโดย : สุกิจชาลีเครือ ( t_nooch@hotmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 19/09/2566 เวลา 15:35 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ความเห็นของเทศบาลถูกต้องแล้วครับ/ค่ะ

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301 ) [ วันที่ 19/09/2566 เวลา 18:20 ]