สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090369

    จ้างเหมาบริการ ต้องทำเป็นโครงการฯ เสนอไหมค่ะ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สอบค่ะ กรณีเทศบาลจะจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยงานตามกองต่าง ๆ เช่น ธุรการ แม่บ้าน การเงินและบัญชี ต้องทำเป็นโครงการฯ ถึงจะสามารถจ้างได้ใช่ไหมค่ะ

ถามโดย : ปรารถนา โคตรธรรม ( nokterak9@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 19/09/2566 เวลา 14:48 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่ต้องทำเป็นโครงการ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 9076 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2566

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 หรือ 1528 ) [ วันที่ 20/09/2566 เวลา 15:26 ]