สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090368

    การจ้างออแกไนซ์ให้จัดงานประเพณีของเทศบาล

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขันกีฬาของอปท.2564จากคำนิยามคำว่าจัดงานหมายถึงอปท.จัดเองหรือร่วมกับอปท.อื่นหรือร่วมกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่น จึงอยากทราบว่า เทศบาลสามารถจ้างให้บุคคลภายนอกมาดำเนินการจัดงานแทนตามขอบเขตรายจ่ายที่ระเบียบกำหนดให้จ่ายได้ฯในรูปแบบของการจ้างออแกไนซ์ตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ ได้หรือไม่ อย่างไร

ถามโดย : พิมลตะโฉ ( pimon62@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 19/09/2566 เวลา 14:46 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 -1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 20/09/2566 เวลา 16:09 ]