สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090364

    น้ำประปาหมู่บ้าน ที่จัดสร้างโดย กรมทรัพย์ธรณี

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ด้วยอบต.ได้รับเรื่องแจ้งจากคณะกรรมประปาหมู่บ้านให้ช่วยดำเนินการเปลี่ยนถังน้ำประปาหมู่บ้านให้เนื่องจากถังเดิมชำรุดและรั่ว และประปาหมู่บ้านไม่มีเงิน...อบต.ได้ตรวจสอบพบว่าประปาดังกล่าวจัดสร้างเมื่อปี 2539 โดยกรมทรัพยากรธรณี จึงได้ประสานไปได้รับแจ้งว่า ประปาดังกล่าวอยู่ในความดูแลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงได้ประสานไปอีก ได้รับแจ้งว่ากิจการประปาของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก่อนปีพ.ศ.2545 ได้โอนให้ท้องถิ่นตามพรบ.กระจายอำนาจฯ แล้ว....กรณีหากเราจะจัดทำให้ประปาหมู่บ้านสามารถจัดทำได้หรือไม่...อย่างไร...ขอความอนุเคราะห์แนะนำด้วยครับ

ถามโดย : ปฐมนพดลพันธ์ใจธรรม ( bmanop777@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 19/09/2566 เวลา 14:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามกองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (กพส.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 089-768-5728

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 20/09/2566 เวลา 16:44 ]