สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090361

    การยืมเงิน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

การยืมเงินเดินทางไปราชการ ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าลงทะเบียน สามารถทำสัญญายืมเงิน เป็น 2 ฉบับ ได้หรือไม่ คือ สัญญาฉบับที่ 1 ยืงเงินค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และ สัญญาฉบับที่ 2 ยืมเงินค่าลงทะเบียน เนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ข้อ 84(3) การอนุมัติให้ผู้ยืมเงินเพื่อใช้ในราชการแต่ละราย ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุมัติให้ยืม เท่าที่จำเป็นได้ เฉพาะผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานนั้น และห้ามมิให้อนุมัติให้ยืมเงินรายใหม่ในเมื่องผู้ยืม มิได้ชำระคืนเงินยืมรายเก่าให่เสร็จสิ้นไปก่อน

ถามโดย : นาถสุดาผลวิรัตน์ ( nardeve@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 19/09/2566 เวลา 14:03 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง ชัดเจน ติดต่อ 022419000 ต่อ 1522 -1523

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 20/09/2566 เวลา 16:11 ]