สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090353

    การดำเนินการลูกหนี้อื่น

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เนื่องจากเทศบาล ยกฐานะจากเดิมที่เป็น อบต. มีลูกหนี้เศษฐกิจชุมชน ทางเทศบาลได้ชดเชยเงินของเทศบาลให้ทาง อำเภอเรียบร้อยแล้ว และดำเนินการตั้งลูกหนี้อื่น ในระบบ e-LAAS จึงเรียนสอบถามว่า ก่อนสิ้นปีงบประมาณ ก่อนปิดบัญชี ประจำปี เทศบาลต้องดำเนินการอย่างไร

ถามโดย : สุภัทรวดีแสงงาม ( pueng_love-doraemon@hotmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 19/09/2566 เวลา 10:44 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

กรณีตั้งลูกหนี้อื่นไว้เป็นปีงบประมาณที่ 2 ให้คำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญหลังปิดบัญชีขั้นต้นค่ะ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 19/09/2566 เวลา 15:38 ]