สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090351

    การเลื่อนเงินเดือนของ พกส. กรณีถ่ายโอน รพ.สต.

  • สอบถามหน่วยงาน > กองสาธารณสุขท้องถิ่น

ด้วยได้รับการสอบถามจาก รพ.สต. ว่า โดยปกติพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) จะมีการเลื่อนเงินเดือนฯ ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี แต่เมื่อมีการถ่ายโอน รพ.สต. มาให้ อบจ. แล้ว (ถ่ายโอนมาเฉพาะข้าราขการ/ลูกจ้างประจำ) จึงขออนุญาตสอบถามว่าการเลื่อนเงินเดือนของ พกส. จะต้องดำเนินการอย่างไร และหน่วยงานใดจะต้องดำเนินการ ขอบคุณล่างหน้าครับ

ถามโดย : สมพรน. ( spnn_naunnoon@hotmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 19/09/2566 เวลา 10:16 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจน เห็นควรติดต่อ กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ กองสาธารณสุขท้องถิ่น มายังเบอร์โทร 022419000 ต่อ 5405

ตอบโดย : กสธ. ประสานโดย : กสธ. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 20/09/2566 เวลา 13:12 ]