สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090348

    ขอคำปรึกษาการปลูกสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสฯ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

เทศบาลจะตั้งงบประมาณเพื่อปลูกสร้างที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุฯ ได้หรือไม่ , อยู่ในอำนาจหน้าที่ไหมครับ ,โดยปลูกสร้างในพื้นที่ของผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุฯ ได้ไหม ขอทราบแนวทางปฏิบัติด้วยครับ ขอบคุณครับ

ถามโดย : นายอะตรักษากุล ( rusakul2009@windowslive.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 19/09/2566 เวลา 09:59 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติตามระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2566 ข้อ 13 ,19(2) และ 20 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5911 ลงวันที่ 5 ก.ค. 2566 แนวทางปฏิบัติประเด็นที่ 6

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 หรือ 1528 ) [ วันที่ 20/09/2566 เวลา 15:18 ]