สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090346

    การโอน(ย้าย)

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

1. ครู ค.ศ.2 สามารถโอน (ย้าย) ไปตำแหน่งว่างที่เป็น ครู ค.ศ.1 ได้หรือไม่ 2. กรณีย้ายได้ เลขที่ตำแหน่ง ครู คศ.2 ที่เดิมยังคงอยู่ เหมือนพนักงานส่วนตำบลหรือไม่

ถามโดย : พนิดาเหลืองอรุณ ( panida4172@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 19/09/2566 เวลา 09:44 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

การรับโอนตำแหน่งครูให้ดูตำแหน่งที่จะรับโอนว่าเป็นตำแหน่งครูหรือไม่ หากเป็นตำแหน่งครู ให้ดูว่าตำแหน่งที่จะรับโอน มีอันดับ ค.ศ. ที่สูงกว่า ให้ไปดูรายการในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติที่ตั้งไว้ เพียงพอต่อการรับโอนครูในอันดับที่สูงกว่าหรือไม่ หากมีงบประมาณเพียงพอก็สามารถรับโอนครูที่มีอันดับเงินเดือนสูงกว่าผู้ครองเดิมได้

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3141 ) [ วันที่ 19/09/2566 เวลา 10:07 ]