สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090344

    การเบิกจ่ายคาตอบแทนตาม ว.85

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

สอบถามครับเรื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตาม ว85 ข้อ 3 (3.2) สอบถามค่ะ ว่าถ้าเป็นกรณี ในงานจัดซื้อจัดจ้าง เป็นทั้งคณะกรรมจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง และเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุด้วย และเข้าร่วมประชุมทั้ง2คณะ สามารถเบิกได้ทั้งสองคณะฯ หรือเบิกได้คณะฯใดคณะฯหนึ่ง *ขอบคุณค่ะ*

ถามโดย : อาทิตยาหาญสงคราม ( atitaya_meaw@hotmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 19/09/2566 เวลา 09:28 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถเบิกได้ ทั้งคณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1503-4 ) [ วันที่ 20/09/2566 เวลา 11:15 ]