สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090342

    การเลื่อนเงินเดือนของ พกส. กรณีถ่ายโอน รพ.สต.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

ด้วยได้รับการสอบถามจาก รพ.สต. ว่า โดยปกติพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พกส.) จะมีการเลื่อนเงินเดือนฯ ในวันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี แต่เมื่อมีการถ่ายโอน รพ.สต. มาให้ อบจ. แล้ว (ถ่ายโอนมาเฉพาะข้าราขการ/ลูกจ้างประจำ) จึงขออนุญาตสอบถามว่าการเลื่อนเงินเดือนของ พกส. จะต้องดำเนินการอย่างไร และหน่วยงานใดจะต้องดำเนินการ ขอบคุณล่างหน้าครับ

ถามโดย : สมพรน. ( spnn_naunnoon@hotmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 19/09/2566 เวลา 08:47 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง ขอให้สอบถามกองสาธารณสุขท้องถิ่น

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 19/09/2566 เวลา 09:08 ]