สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090340

    นับหน่วยกิตคอมพิวเตอร์

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

เดิมจบ คณะเทคโนโลยีุตสาหกรรม แขนงเทคโนโลยีการผลิต ปุบันรับราชการตำแหน่งนักวิชาการศึกษา แล้วถ้าจะไป ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ที่มาตฐานกำหนดตำแหน่ง มีวิชาทางคอมพิวเตอร์ ผมสามารถนับหน่วยกิตวิชาทางคอมที่เรียน รวม 30 หน่วยกิต เอามารับรองเป็นทางคอมพิวเตอร์ได้หรือไม่ ขอลคุณครับ

ถามโดย : วีระพงษ์วังทะพันธ์ ( weerapong.wang@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 18/09/2566 เวลา 16:22 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ในกรณีดังกล่าว เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความละเอียดรอบคอบ ขอให้ท่านดำเนินการหารือผ่านจังหวัดที่ท่านสังกัด

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 19/09/2566 เวลา 16:29 ]