สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090339

    การตั้งงบประมาณรายจ่ายในปีถัดไป กรณีก่อหนี้ผูกพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ ข้อ 37 (3) จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายตามขั้นตอนของกฎหมาย โดยจะต้องระบุในงบประมาณรายจ่ายปีปัจจุบัน และงบประมาณรายจ่ายปีถัดไป ที่จะก่อหนี้ผูกพันให้ชัดเจน งบประมาณรายจ่ายปีถัดไป ตั้งไว้ในงบงบกลาง หมวดงานงบกลาง ประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ถูกต้องแล้วหรือไม่

ถามโดย : ศุภกาญจน์หอมหวล ( s_prakan@hotmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 18/09/2566 เวลา 16:20 ] เอกสารแนบ

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1. ถูกต้อง 2. ไม่ถูกต้อง ให้ตั้งงบประมาณในหมวดและประเภทเดียวกับข้อ 1 และเขียนคำชี้แจงงบประมาณเหมือนข้อ 1

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 หรือ 1528 ) [ วันที่ 19/09/2566 เวลา 10:20 ]