สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090337

    การเบิกค่าเล่าเรียนบุตรบุญธรรม

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ด้วยข้าพเจ้าเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นได้จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม เนื่องด้วยไม่มีบุตร จะสามารถเบิกจ่ายสิทธิ์สวัสดิการ ค่าเล่าเรียนบุตรได้หรือไม่ครับ

ถามโดย : ศรีศักดิ์ตัณฑ์เจริญรัตน์ ( srisakt@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 18/09/2566 เวลา 15:46 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

เพื่อให้ได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้อง จึงขอให้สอบถามสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น (สน.บถ.) ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรง ตามช่องทางสายตรง สถ. เว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือติดต่อหน่วยงานภายใน โทร. 089-969-2532

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 20/09/2566 เวลา 16:41 ]