สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090334

    การลาป่วย

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

กรณีลาป่วย 1 วัน หากผู้บริหารให้แนบใบรับรองแพทย์ด้วยนั้น สามารถสั่งให้แนบได้ไหมค่ะ ใช้ระเบียบตัวไหนรองรับ

ถามโดย : อาจารีเอราวัล ( arjare_ize.68@hotmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 18/09/2566 เวลา 14:50 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถือปฏิบัติตามประกาศ ก.จังหวัด เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การลาฯ กำหนดให้ กรณี ลาป่วยไม่ถึง 30 วัน ไม่ว่าจะเป็นการลาครั้งเดียวหรือหลายครั้งติดต่อกัน ผู้บังคับบัญชาจะสั่งให้มีใบรับรองแพทย์ประกอบก็ได้

ตอบโดย : สน.บถ. ประสานโดย : สน.บถ. ( 02-241-9000 ต่อ 3123 ) [ วันที่ 18/09/2566 เวลา 16:37 ]