สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090331

    การจัดทำแผนการดำเนินงาน

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

____หาก อปท. ได้โอนบประมาณเพื่อตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ หรือจัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ 2566 เพิ่มเติม ในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ เช่น จัดทำงบประมาณรายจ่ายฯ 2566 เพิ่มเติม ในเดือนกันยายน 2566 และมีโครงการพัฒนาที่ได้รับงบประมาณตามงบประมาณรายจ่ายฯ 2566 เพิ่มเติม อยากสอบถามดังนี้ ____คำถาม 1 โครงการพัฒนาที่ได้รับงบประมาณตามงบประมาณรายจ่ายฯ 2566 เพิ่มเติม หากมีห้วง การดำเนินการในเดือน กันยายน 2566 - มกราคม 2567 (ห้วงการดำเนินการคาบเกี่ยว 2 ปีงบประมาณ) อปท. จะต้องจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม เพื่อลากเส้นในช่วง เดือนกันยายน 2566 โดยห้วงการดำเนินการที่ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เส้นที่เหลือ) ต้องไปลากต่อใน แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แบบกันเงิน) ใช่หรือไม่ ____คำถาม 2 จากคำถาม 1 ในเล่มแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม หากลากเส้นในช่วงเดือนกันยายน 2566 ให้สุดช่อง และลงข้อมูลในช่อง ?ดำเนินการแล้วเสร็จ? ว่า ?มกราคม 2567? โดยไม่ต้องนำโครงการดังกล่าว มาลงในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แบบกันเงิน) ได้หรือไม่

ถามโดย : วิชชากรตรึกตรอง ( chonburi.yuttasat@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 18/09/2566 เวลา 13:35 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

สามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น(สน.คท.)ผู้รับผิดชอบโดยตรงได้ที่ เบอร์ 02-241-9045 ต่อ 1504

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 19/09/2566 เวลา 09:49 ]