สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090330

    การช่วยเหลือประชาชน

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

ด้วยเกิดเหตุไฟไหม้คอกสัตว์ (คอกวัว) ของเกษตรกร และผู้เสียหายได้ยื่นขอความช่วยเหลือมายังศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อบต.ขณะนี้กำลังทำหนังสือเชิญคณะกรรมการ ฯ ประชุม เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ มีประเด็นสอบถามดังนี้ครับ 1.หากผลการพิจารณา สาเหตุไฟไหม้เกิดจากความประมาท สามารถช่วยเหลือได้หรือไม่ 2.หากคณะกรรมการมีมติช่วยเหลือ แต่ต้องดำเนินการประกาศ ไม่น้อยกว่า 15 วัน แต่ขณะนี้จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว หากประกาศไม่ครบ 15 วัน จะดำเนินการอย่างไร เบิกจ่ายได้หรือไม่ หากต้องรอให้ครบ 15 วัน ก็จะเป็นปีงบประมาณใหม่ ...ขอบคุณครับ

ถามโดย : สงเคราะห์ นิธุรัมย์ ( songkror@hotmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 18/09/2566 เวลา 13:34 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

1. ระเบียบช่วยเหลือฯ พ.ศ. 2566 ข้อ 4 การช่วยเหลือประชาชน หมายความว่า การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน หรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพ โดยอาจให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินหรือการจัดบริการสาธารณะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในระดับเขตพื้นที่หรือท้องถิ่น ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น หากประชาชนได้รับความเดือดร้อน อปท. ก็สามารถช่วยเหลือได้ตามระเบียบข้างต้น 2. กรณีหากเป็นอัคคีภัยที่ไม่เข้าข่ายภัยพิบัติให้ดำเนินการช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ ตามข้อ 18 และ 21 ของระเบียบช่วยเหลือฯ พ.ศ. 2566 โดยใช้หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2563 ในการพิจารณาช่วยเหลือ ทั้งนี้หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-241-9000 ต่อ 1528

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1528 ) [ วันที่ 18/09/2566 เวลา 14:50 ]