สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090329

    การคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  • สอบถามหน่วยงาน > กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น

สอบถามกรณีที่ได้รับบำเหน็จตกทอด และได้รับเบี้ยยังชีผู้สูงอายุ จึงได้คืนเงินเบี้ยยังชีพที่ได้รับซ้ำซ้อน ตามระเบียบข้อ6(4) ตั้งแต่ปี60เสร็จสิ้นแล้ว จึงสอบถามว่าจะมีสิทธิได้รับเงินคืนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 สค 65 หรือไม่

ถามโดย : วรากรพงษ์เมษา ( 0holyangel0@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 18/09/2566 เวลา 13:27 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

มีสิทธิได้รับคืน

ตอบโดย : กพส. ประสานโดย : กพส. ( 02-241-9000 ) [ วันที่ 19/09/2566 เวลา 09:38 ]