สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090328

    เงินอุดหนุนของ อปท.

  • สอบถามหน่วยงาน > สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

โรงเรียนในสังกัด สพฐ ขอรับเงินอุดหนุนจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเล่นสนาม ระยะเวลาดำเนินการ ส.ค. - ก.ย. 66 อบต.เบิกจ่ายงบประมาณให้ทางโรงเรียน สพฐ เรียบร้อยแล้ว โรงเรียนดำเนินการก่อหนี้เรียบร้อยแล้ว แต่เบิกจ่ายไม่ทัน 30 ก.ย.66 โรงเรียนสามารถขยายระยะเวลาดำเนินการได้ไหมค่ะ

ถามโดย : จิราภาเพิ่มทวี ( pkawao2510@gmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 18/09/2566 เวลา 13:01 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ไม่สามารถขยายระยะเวลาดำเนินการ

ตอบโดย : สน.คท. ประสานโดย : สน.คท. ( 02-241-9000 ต่อ 1524 หรือ 1528 ) [ วันที่ 18/09/2566 เวลา 15:13 ]