สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090325

    การรับสมัครเด็กนักเรียน ศพด.

  • สอบถามหน่วยงาน > กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

ศพด.ของ อปท.สามารถรับสมัครเด็กนักเรียน ที่มีภูมิลำเนานอกเขต อปท.ได้หรือไม่ ถ้าได้ขอแนวทางปฏิบัติด้วยครับ ขอบคุณครับ

ถามโดย : นายอะตรักษากุล ( rusakul2009@windowslive.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 18/09/2566 เวลา 10:31 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามความในหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.4/ว 5005 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562

ตอบโดย : กศ. ประสานโดย : กศ. ( 02-241-9000 ต่อ 5301-5338 ) [ วันที่ 18/09/2566 เวลา 15:57 ]