สายตรง สถ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

  • CC090322

    การประชุมสภาท้องถิ่น

  • สอบถามหน่วยงาน > กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

กรณีนายกอบต. พ้นจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลฯมาตรา 64 (4) แต่ได้มีการขอเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญ ก่อนที่นายกฯ จะพ้นจากตำแหน่ง เพื่อกันเงิน จึงขอสอบถามดังนี้ 1. การประชุมสภา กรณีไม่มีผู้บริหารสามารถประชุมสภาได้หรือไม่ (การประชุมเพื่อกันเงินงบประมาณ) 2. การเสนอญัตติ ผู้ใดเป็นผู้เสนอญัตติ 3. การประชุมสภาฯ หากปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกฯ ดังนั้นผู้ใดจะเป็นเลขานุการสภาฯ หรือปลัดสามารถเป็นได้ทั้งสองตำแหน่งในการประชุมคราวนั้น

ถามโดย : มานิตย์มณีรัตน์ ( ืnoom_100230@hotmail.com )  IP 192.168.xxx.xxx  [ วันที่ 18/09/2566 เวลา 09:43 ]

คำตอบจากเจ้าหน้าที่

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๖๔ วรรคท้าย กำหนดว่า ในระหว่างที่ไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่ของนายกองค์การ บริหารส่วนตำบลเท่าที่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น หากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามารถปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเท่าที่จำเป็นได้ รวมถึงการเสนอญัตติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๘ หากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไปปฏิบัติหน้าที่นายกฯ แล้วจึงเป็นกรณีที่เลขานุการสภาท้องถิ่นอยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ตามข้อ ๑๙ แห่งระเบียบเดียวกัน ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือพนักงานหรือข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่ง เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น

ตอบโดย : กม. ประสานโดย : กม. ( 02-241-9000 ต่อ 1423,1424 ) [ วันที่ 21/09/2566 เวลา 16:23 ]