ใบสมัคร
     "สมาชิกเครือข่ายภาคประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"

เลขบัตรประจำตัวประชาชน    
คำนำหน้า
อื่นๆ
ชื่อ
นามสกุล
อายุ
อาชีพ
หน่วงงานสังกัด
ตำแหน่ง
ที่อยู่ที่ทำงาน  
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้  
รหัสไปรษณีย์
อีเมล์
โทรศัพท์บ้าน
มือถือ
Fax    
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดำเนินการสร้างราชการใสสะอาด