สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กรมการปกครอง
ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กรมการพัฒนาชุมชน
 เจ้าหน้าที่
  username
 
  password
 
 topic_counter
counter ทั้งหมด 31,457 คน
counter วันนี้ 1 คน
counter
 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2555
         โครงการติดตามเครือข่ายภาคประชาชนและส่วนท้องถิ่น
         โครงการร่วมมือประสานใจต้านภัยคอร์รัปชั่น
         โครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
         โครงการติดตามการดำเนินการทางวินัย กรณี ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดและเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ส่วนกลาง)
         โครงการตรวจสอบภายในกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ส่วนกลาง)
         โครงการถือศีลปฏิบัติธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
         แผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐของ สถ.
 
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2554
         ขออนุมัติโครงการและอนุมัติงบประมาณโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ภาคราชการพลเรือนและส่วนท้องถิ่นเพื่อแจ้งเบาะแส เฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบ
         โครงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกฏ ระเบียบทางวินัย เพื่อให้ความรู้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สถ. ทางเว็บไซต์ สถ.
         สรุปรายงานการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สถ.(ส่วนกลาง)
         โครงการรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้ภาคประชาชนร่วมกันสอดส่อง แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของ สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
         กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2553 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554
     
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2553
          โครงการรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้ภาคประชาชนร่วมกันสอดส่อง แจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
         โครงการนิเทศงานการบริหารงานบุคคลของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด (ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
         โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน/ภาคราชการพลเรือนและส่วนท้องถิ่นเพื่อแจ้งเบาะแสและเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
         กิจกรรมติดตามการดำเนินการทางวินัย กรณีที่สำนักงาน ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดและเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด สถ. (ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
         โครงการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย ประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการพลเรือน ทางเว็บไซต์ สถ.
         โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการในสังกัด สถ.(ส่วนกลาง) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
         กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2552ในปีงบประมาณ พ.ศ.2553
     
     ปีงบประมาณ พ.ศ.2552
     
         แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี
         การวิเคราะห์ความเสี่ยง
         แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2552
         โครงการรณรงค์เพื่อกระตุ้นให้ภาคประชาชนร่วมกันสอดส่อง แจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ ของ สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
         โครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน/ภาคราชการพลเรือนและส่วนท้องถิ่นเพื่อแจ้งเบาะแสและเฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
         โครงการรณรงค์เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของกลุ่มงานวินัย เช่น การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบพิทักษ์คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาข้าราชการ ทางระบบ Internet ของ สถ.
         โครงการตามรอยเบื้องพระยุคลบาทตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าด้วยการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
        กิจกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี 2551 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2552
        โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด สถ.(ส่วนกลาง) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552