หนังสือสั่งการประจำเดือน ::กรกฎาคม::
 
B00774.   ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    - -   29/07/2547
B00768.   การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานเทศบาลสามัญ ตำแหน่งสถาปนิก ระดับ 3 สังกัดเทศบาลเมืองนครพนมและตำแหน่งวิศวกรโยธา ระดับ 3 สังกัดเทศบาลตำบลนาหว้า จ.นครพนม    - -   28/07/2547
B00771.   บัญชีแจกจ่ายหนังสือคู่มือการจัดทำหลักเกณฑ์ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    - -   29/07/2547
B00769.   ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบลและรับโอนพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง    - -   28/07/2547
B00766.   การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานครูเทศบาล เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานศึกษานิเทศก์ สายงานนักบริหารการศึกษา และสายงานผู้บริหารสถานศึกษาของเทศบาลต่าง ๆ    - -   28/07/2547
B00767.   การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาลของเทศบาลเมืองตะกั่วป่า    - -   28/07/2547
B00759.   ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ผู้ผ่านการคัดเลือก    สิ่งที่ส่งมาด้วย   26/07/2547
B00756.   ขอความร่วมมือ กรณีการตรวจสอบการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ    - -   20/07/2547
B00758.   การแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอด    - -   23/07/2547
B00708.   การจ่ายเงินค่าใช้จายในการประชุมราชการ    สิ่งที่ส่งมาด้วย   02/07/2547
B00709.   จำนวนข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    - -   02/07/2547
B00751.   บัญชีรายชื่อผู้เข้าศึกษาอบรม รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2547 ตามโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2547    - -   20/07/2547
B00755.   การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก กลุ่มโรคเรื้อรัง 4 โรค    - -   20/07/2547
B00754.   ขอส่งงบรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2547    - -   20/07/2547
B00753.   การคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น    - -   20/07/2547
B00738.   ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีรายชื่อ ฯ เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัย ฯ    - -   14/07/2547
B00744.   การเลื่อนระดับข้าราชการผู้ผ่านการประเมินผลงาน (เพิ่มเติม)    - -   16/07/2547
B00748.   แบบรายงานภาพรวมการดำเนินการตามตัวชี้วัดของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด    สิ่งที่ส่งมาด้วย   19/07/2547
B00749.   ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานส่วนตำบล    สิ่งที่ส่งมาด้วย   19/07/2547
B00745.   รายงานผลการนิเทศงานและตรวจติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    - -   16/07/2547
B00742.   ให้ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุ    - -   15/07/2547
B00741.   การเลื่อนระดับข้าราชการผู้ผ่านการประเมินผลงาน    - -   15/07/2547
B00739.   โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน สิงหาคม - กันยายน 2547    - -   14/07/2547
B00724.   การดำเนินโครงการ Internet ตำบล    - -   09/07/2547
B00731.   การโอนจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ.2547 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อลดช่องว่างทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    สิ่งที่ส่งมาด้วย   13/07/2547
B00734.   บำเหน็จดำรงชีพข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ    - -   13/07/2547
B00736.   รายงานผลการนิเทศงานและตรวจติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    - -   13/07/2547
B00732.   แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานปกครอง (กลุ่มงานกฏหมาย ระเบียบและร้องทุกข์) รุ่นที่ 4 และ รุ่นที่ 5    สิ่งที่ส่งมาด้วย   13/07/2547
B00727.   เอกสารเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการหมายเลข 003    - -   12/07/2547
B00726.   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2547 ในรุ่นที่ 12    สิ่งที่ส่งมาด้วย   12/07/2547
B00725.   การดำเนินการยุบรวมสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อไปรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นอื่น    - -   12/07/2547
B00715.   ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อประเมินบุคคลและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) กลุ่มวิชาการทั่วไป และกลุ่มนิติกร ระดับ 7ว ประจำปี พ.ศ.2547 และ ตำแหน่ง ในกลุ่มวิชาการเงินและบัญชี ระดับ 7 ประจำปี พ.ศ.2547    - -   07/07/2547
B00722.   ให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดรายงานผลการดำเนินงานการตรวจติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำมาประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2547 ตามตัวชี้วัดของเป้าประสงค์ เรื่องผลสำเร็จในการพัฒนาการปฏิบัติราชการ    - -   08/07/2547
B00723.   การโอนเงินภาษีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    สิ่งที่ส่งมาด้วย   09/07/2547
B00712.   บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2547 รุ่นที่11 ระหว่างวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2547    - -   07/07/2547
B00697.   โครงการจัดทำระบบข้อมูลทะเบียนประวัติคอมพิวเตอร์    สิ่งที่ส่งมาด้วย   01/07/2547
B00698.   ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยฯ    สิ่งที่ส่งมาด้วย   02/07/2547
B00699.   การเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ    สิ่งที่ส่งมาด้วย   02/07/2547
B00700.   การเปิดบัญชีเงินสินบนรางวัลและบัญชีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน    สิ่งที่ส่งมาด้วย   02/07/2547
B00710.   แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น    สิ่งที่ส่งมาด้วย   05/07/2547
B00701.   การเบิกจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินของบริษัท โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จำกัด และบริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด    สิ่งที่ส่งมาด้วย   02/07/2547
B00702.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และวัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น    สิ่งที่ส่งมาด้วย   02/07/2547
B00703.   ปรับแผนดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2547    - -   02/07/2547
B00704.   การดำเนินโครงการ Internet ตำบล    สิ่งที่ส่งมาด้วย   02/07/2547
B00705.   การจัดทำความตกลงกับต่างประเทศของจังหวัดและท้องถิ่น    สิ่งที่ส่งมาด้วย   02/07/2547
B00706.   การให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานส่วนตำบลได้รับเงินเดือน    สิ่งที่ส่งมาด้วย   02/07/2547
B00707.   แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน    สิ่งที่ส่งมาด้วย   02/07/2547