หนังสือสั่งการประจำเดือน ::ธันวาคม::
 
B002327.   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง อุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 7    (กำหนดการสัมมนาระดับชาติ เรื่อง อุบัติเหตุจราจร ครั้งที่ 7 )   26/12/2548
B002345.   - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อรับโอนมาเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล ระดับ 6    - -   30/12/2548
B002346.   ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อรับโอนมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ    - -   30/12/2548
B002344.   - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อรับโอนมาเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6    - -   30/12/2548
B002341.   โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2549    - -   30/12/2548
B002342.   - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อรับโอนมาเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง ระดับ 6    - -   30/12/2548
B002343.   - รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อรับโอนมาเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักบริหารงานช่าง ระดับ 6    - -   30/12/2548
B002340.   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2548    - -   30/12/2548
B002338.   การดำเนินงานอาหารปลอดภัย (Food Safety)    - -   30/12/2548
B002339.   ขอเชิญติดตามรับชมและรับฟังสื่อประชาสัมพันธ์ของ สถ.    - -   30/12/2548
B002290.   - รายชื่อผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ (ทั้งหมด)    - -   14/12/2548
B002289.   - รายชื่อผู้เข้าอบรม ลำดับที่ 1-577    - -   14/12/2548
B002288.   - รายชื่อผู้เข้าอบรม ลำดับที่ 578-1008    - -   14/12/2548
B002287.   - รายชื่อผู้เข้าอบรม ลำดับที่ 1009-1478    - -   14/12/2548
B002286.   - รายชื่อผู้เข้าอบรม ลำดับที่ 1479-2033    - -   14/12/2548
B002283.   - รายชื่อผู้เข้าอบรม ลำดับที่ 2551-3044    - -   14/12/2548
B002282.   - รายชื่อผู้เข้าอบรม ลำดับที่ 3045-3210    - -   14/12/2548
B002284.   - รายชื่อผู้เข้าอบรม ลำดับที่ 2034-2550    - -   14/12/2548
B002281.   - กำหนดการปฐมนิเทศ    - -   14/12/2548
B002300.   การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548    (บัญชีจัดสรรภาษีมูลค่าเพิ่ม ฯ)   16/12/2548
B002299.   โครงการฝึกอบรมเพื่อจัดตั้งเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ฯ พ.ศ. 2549    - -   16/12/2548
B002298.   - บัญชีรายชื่อเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย ฯ    - -   16/12/2548
B002297.   - บัญชีแสดงการเข้ารับการฝึกอบรมฯ (รายจังหวัด) และตารางการฝึกอบรม    - -   16/12/2548
B002296.   - แผนที่แสดงโรงแรมที่พัก    - -   16/12/2548
B002291.   ประกาศรายชื่อ-กำหนดการปฐมนิเทศ โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ    - -   14/12/2548
B002336.   เลื่อนการอบรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯ รุ่นที่ 2 เป็นวันที่ 27-28 ก.พ. 2549 พร้อมทั้งการส่งแบบตอบรับ ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2549    - -   30/12/2548
B002337.   การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง    - -   30/12/2548
B002331.   ขอให้ตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2546 และ 2547    (บัญชีแนบท้าย)   27/12/2548
B002330.   การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน    - -   27/12/2548
B002328.   การขอรับรถยนต์โดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ    - -   26/12/2548
B002326.   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมเปิดบ้านท้องถิ่นรับนักท่องเที่ยว"    - -   26/12/2548
B002325.   บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 23-27 ม.ค. 2549    - -   26/12/2548
B002324.   ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ (ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)    - -   23/12/2548
B002323.   ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ (ปรับปรุงเพิ่มเติม)    - -   23/12/2548
B002322.   รายละเอียดการอบรมตามโครงการอบรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2549    - -   23/12/2548
B002321.   โครงการอบรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีประจำปี 2549    - -   22/12/2548
B002320.   สำรวจความต้องการข้าราชการ สถ. ที่ประสงค์จะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) สาขาการปกครองท้องถิ่น    - -   22/12/2548
B002319.   บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 15 ระหว่างวันที่ 16-20 ม.ค. 2549    - -   22/12/2548
B002318.   แจ้งขอเลื่อนกำหนดการจัดงาน "มหกรรมเปิดบ้านท้องถิ่นรับนักท่องเที่ยว"    - -   22/12/2548
B002317.   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อการช่วยเหลือประชาชน    - -   21/12/2548
B002315.   แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมบริจาค "มหาดไทยรวมใจสู่ภาคใต้"    - -   20/12/2548
B002314.   การเตรียมการป้องกันและแก้ปัญหาอุทกภัย จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา ตรัง สตูล และนราธิวาส    - -   20/12/2548
B002310.   ซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับการรักษาทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง    - -   20/12/2548
B002332.   การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2549    - -   28/12/2548
B002333.   การสมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2549    - -   28/12/2548
B002334.   คำสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มขึ้น ไปดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครอง 3-5    - -   28/12/2548
B002335.   ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6ว)    - -   28/12/2548
B002292.   การดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน    - -   15/12/2548
B002306.   แนวทางการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นของอาสาสมัครสาธารณสุข    - -   20/12/2548
B002308.   การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2549    - -   20/12/2548
B002313.   รายงานการจัดเก็บรายได้และการนำเงินส่งคลังผ่าน GFMIS Terminal    - -   20/12/2548
B002311.   พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2548    - -   20/12/2548
B002309.   การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น    - -   20/12/2548
B002307.   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมเปิดบ้านท้องถิ่นรับนักท่องเที่ยว"    - -   20/12/2548
B002305.   แนวทางการร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน    - -   19/12/2548
B002294.   บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2549 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 14 ระหว่างวันที่ 9-13 ม.ค. 2549    - -   16/12/2548
B002301.   ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน "มหกรรมเปิดบ้านท้องถิ่นรับนักท่องเที่ยว"    - -   16/12/2548
B002302.   กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548    - -   19/12/2548
B002293.   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานงบดำเนินงาน    - -   15/12/2548
B002271.   การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ    (สิ่งที่ส่งมาด้วย)   09/12/2548
B002241.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ปีการศึกษา 2548 รุ่นที่ 2    - -   07/12/2548
B002240.   กำหนดการลงทะเบียนและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่    - -   07/12/2548
B002239.   แบบฟอร์มใบฝากเงินชำระค่าหน่วยกิตและค่าประกันของเสียหาย    - -   07/12/2548
B002238.   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2548 รุ่นที่ 2    - -   07/12/2548
B002237.   ศูนย์จังหวัดระยอง    - -   07/12/2548
B002236.   ศูนย์จังหวัดกาญจนบุรี    - -   07/12/2548
B002235.   ศูนย์จังหวัดสมุทรปราการ    - -   07/12/2548
B002234.   ศูนย์จังหวัดพิษณุโลก    - -   07/12/2548
B002233.   ศูนย์จังหวัดนครราชสีมา    - -   07/12/2548
B002232.   ศูนย์จังหวัดปทุมธานี    - -   07/12/2548
B002280.   รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรม หลักสูตรท้องถิ่นอำเภอ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 9-20 มกราคม 2549    - -   14/12/2548
B002279.   แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิกเงินสวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ่น    - -   14/12/2548
B002272.   ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ระดับ 6ว)    (เค้าโครงผลงาน)   09/12/2548
B002275.   กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539    - -   09/12/2548
B002276.   ประชาสัมพันธ์ผังสถานที่สอบคัดเลือกเพื่อรับโอนมาเป็นพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหารและสถานที่พัก    - -   09/12/2548
B002277.   ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งาน มหัศจรรย์แห่งภูมิปัญญาไทย "จากรากสู่ใบ วิถีไทยสู่โลก"    - -   13/12/2548
B002273.   เทศบาลตำบลลูกแก จ.กาญจนบุรี ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์)    (บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ฯ)   09/12/2548
B002226.   ศูนย์จังหวัดขอนแก่น    - -   07/12/2548
B002229.   ศูนย์จังหวัดสงขลา    - -   07/12/2548
B002230.   ศูนย์จังหวัดภูเก็ต    - -   07/12/2548
B002231.   ศูนย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี    - -   07/12/2548
B002228.   ศูนย์จังหวัดอุบลราชธานี    - -   07/12/2548
B002227.   ศูนย์จังหวัดเชียงใหม่    - -   07/12/2548
B002198.   รายชื่อข้าราชการ พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2548 ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 21 ข. วันที่ 3 ธันวาคม 2548 (เล่ม 1)    - -   06/12/2548
B002265.   - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3    (นิติกร ระดับ 3)   09/12/2548
B002261.   โครงการจัดทำมาตรฐานและคู่มือแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการศึกษา    - -   08/12/2548
B002260.   แนวทางการตั้งงบประมาณเพื่อลดอุบัติภัย    - -   08/12/2548
B002270.   แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการรับและนำส่งเงินงบประมาณเหลือจ่ายข้ามปีงบประมาณในระบบ GFMIS    - -   09/12/2548
B002269.   ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง    - -   09/12/2548
B002268.   - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1    (ช่างโยธา ระดับ 1)   09/12/2548
B002267.   - เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1    (นายช่างโยธา ระดับ 2)   09/12/2548
B002266.   - เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ 2    (นักวิชาการศึกษา ระดับ 3)   09/12/2548
B002246.   - นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3    - -   08/12/2548
B002248.   - เจ้าพนักงานสาธารณสุข ระดับ 2    - -   08/12/2548
B002250.   - เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 2    - -   08/12/2548
B002259.   ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดระยอง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานส่วนตำบล    - -   08/12/2548
B002258.   - เจ้าหน้าที่ การเงินและบัญชี ระดับ 1    - -   08/12/2548
B002257.   - เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ระดับ 1    - -   08/12/2548
B002256.   - เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ระดับ 1    - -   08/12/2548
B002255.   - เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 1    - -   08/12/2548
B002254.   - ช่างไฟฟ้า ระดับ 1    - -   08/12/2548
B002252.   - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2    - -   08/12/2548
B002251.   - เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ 2    - -   08/12/2548
B002249.   - เจ้าพนักงานพัสดุ ระดับ 2    - -   08/12/2548
B002247.   - นายช่างโยธา ระดับ 2    - -   08/12/2548
B002244.   - นักวิชาการศึกษา ระดับ 3    - -   08/12/2548
B002245.   - นักวิชาการเกษตร ระดับ 3    - -   08/12/2548
B002243.   - นักสังคมสงเคราะห์ ระดับ 3    - -   08/12/2548
B002242.   - วิศวกรโยธา ระดับ 3    - -   08/12/2548
B002194.   การสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร    - -   02/12/2548
B002197.   ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    - -   06/12/2548
B002220.   รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ รุ่นที่ 17    - -   07/12/2548
B002217.   รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร นิติกร รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 - 28 มกราคม 2549    - -   07/12/2548
B002216.   รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร นักบริหารงานเทศบาล รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 24 กุมภาพันธ์ 2549    - -   07/12/2548
B002215.   รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 45 ปีงบประมาณ 2549    - -   07/12/2548
B002214.   รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 - 23 ธันวาคม 2548    - -   07/12/2548
B002212.   รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม หลักสูตร นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 4 -28 มกราคม 2549    - -   07/12/2548
B002206.   การบันทึกล้างรายการลูกหนี้เงินยืมในงบประมาณข้ามปีงบประมาณ    - -   07/12/2548
B002205.   ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย สำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ พ.ศ.2548    - -   07/12/2548
B002204.   การประดับธงชาติไทย และธงตราสัญลักษณ์ฉลองราชสมบัติครบ 60 ปี    - -   07/12/2548
B002203.   การปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ไม่ระบุรายละเอียดและสินทรัพย์-Interface    - -   07/12/2548
B002202.   การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2549    - -   07/12/2548
B002201.   สำรวจข้อมูลความต้องการรับเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2550    - -   07/12/2548
B002200.   บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 26-30 ธันวาคม 2548    - -   06/12/2548
B002199.   บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์ สำหรับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2549 ระยะที่ 1 รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 19-23 ธันวาคม 2548    - -   06/12/2548
B002187.   - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 (ส่วนที่ 3)    (ส่วนที่ 4)   02/12/2548
B002188.   - เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ 3 (ส่วนที่ 1)    (ส่วนที่ 2)   02/12/2548
B002189.   - เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ 2    (นายช่างโยธา ระดับ 2)   02/12/2548
B002190.   - เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1 (ส่วนที่ 3)    (ส่วนที่ 4)   02/12/2548
B002191.   - เจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับ 1 (ส่วนที่ 1)    (ส่วนที่ 2)   02/12/2548
B002192.   - เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ระดับ 1    (ช่างโยธา ระดับ 1)   02/12/2548
B002193.   ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง ประกาศผลสอบข้อเขียน (ภาค ก. และภาค ข.) และกำหนดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)    - -   02/12/2548
B002221.   รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ รุ่นที่ 16    - -   07/12/2548
B002222.   รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 16,17 ระหว่างวันที่ 9 - 20 มกราคม 2549    - -   07/12/2548
B002223.   รายชื่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร รองนายกเทศมนตรี/เทศมนตรี รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 23 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2549    - -   07/12/2548
B002209.   โครงการจัดทำมาตรฐานและคู่มือแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการจัดการศึกษา    - -   07/12/2548