นโยบายของคณะรัฐมนตร

  แผนบริหารราชการแผ่นดิน

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉับบที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)

  นโยบายของกระทรวงมหาดไทย

  แผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น