ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ปี 2552

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและประสานแผนพัฒนาจังหวัด ปี 2551

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประสานแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2550

  ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสิทธิเด็กและการวางแผนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม ปี 2550