หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาสามป

  หารือค่าตอบแทนคณะกรรมการตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 2548