ประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดประจำปี 2552

  การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

  ทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

  แนวคิดการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นมิติใหม

  แนวคิดการบริหารจัดการมหานคร

  ประสิทธิภาพการจัดทำและประสานแผนกับการบริหารงบประมาณท้องถิ่น

  ภารกิจองค์การบริหารส่วนจังหวัด