การบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

  การประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัด

  การมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือชุมชนและสังคม

  แผนพัฒนาจังหวัดและการบูรณาการการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น