การประสานแผนกับการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ทิศทางการพัฒนาประเทศนำไปสู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่น

  สัมมนาการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  การประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  เอกสารประกอบการประชุมฯ เรื่องการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

  เอกสารประกอบการประชุมฯ เรื่องแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น