ข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สถ. กับภาคีเครือข่าย

- ด้านการศึกษาและัพัฒนาบุคลากร

- ด้านการเกษตรและที่ดิน

- ด้านสวัสดิการสังคมและชุมชน

- ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- ด้านการเงินการคลังท้องถิ่น

- ด้านระบบสารสนเทศ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ