ข้อมูลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  (MOU)

ระหว่าง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ  หน่วยงานภาคีเครือข่าย

ด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลกร

 

ที่

ข้อตกลงความร่วมมือ

(ชื่อเต็ม)

สรุปสาระสำคัญ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 1.

 

 

   โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยของรัฐ 8 แห่ง

 

 

   พัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจน

คุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพที่เหมาะสมให้กับ

บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

ม. อุบลราชธานี 

ม. บูรพา

ม. มหาสารคาม 

ม. ราชมลคลกรุงเทพ 

ม. ราชภัฎสวนสุนันทา

ม. เกษตรศาสตร์ 

ม. ศิลปากร

ม. สถาบันบัณฑิตพัฒน-

บริหารศาสตร์

 

สพบ.

โทร. 02 5776615

 

2.

 

      โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตร รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาการปกครองท้องถิ่น

 

 

   พัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น

 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

สพบ.

โทร. 02 5776615

 

 

 

ที่

ข้อตกลงความร่วมมือ

(ชื่อเต็ม)

สรุปสาระสำคัญ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

3.

 

  โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัย 38 แห่ง หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาการปกครองท้องถิ่น

 

 

   พัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น

 

 

มหาวิทยาลัยของรัฐ 

38  แห่ง

(เอกสารที่แนบท้าย)

 

สพบ.

โทร. 02 5776615

 

4.

  

   โครงการความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระหว่าง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัย

ราชภัฎสวนดุสิต หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาบริหารการศึกษา และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย

 

 

 

   พัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น

 

 

 ม. ราชภัฎสวนดุสิต

 

สพบ.

โทร. 02 5776615

 

5.

 

   โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัย 19 แห่ง หลักสูตรปริญญาตรีสาขาการจัดการการคลัง

 

 

   พัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น

 

 

มหาวิทยาลัยของรัฐ  19  แห่ง

(เอกสารที่แนบท้าย)

 

สพบ.

โทร. 02 5776615

 

 

 

 

ที่

ข้อตกลงความร่วมมือ

(ชื่อเต็ม)

สรุปสาระสำคัญ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

6.

 

  โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับมหาวิทยาลัย 5 แห่ง หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการงานช่างและผังเมือง

 

 

   พัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

สพบ.

โทร. 02 5776615

 

7.

 

  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

 

 

  ส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดังนี้

    1. ส่งเสริม สนับสนุน โรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

    2. ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน

     3. ร่วมกันประชุมหารือ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาของโรงเรียนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

   

 

 

กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดน

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย

 

 

สน.ปศ. (สผศ.)

โทร. 02-241-9023 ต่อ 129

 

 

 

ที่

ข้อตกลงความร่วมมือ

(ชื่อเต็ม)

สรุปสาระสำคัญ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

8.

        

    บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้าน

การพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ

 

      สถาบันการพลศึกษาสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อพัฒนาด้านการ

พลศึกษา กีฬา และนันทนาการ ดังนี้

     1. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานภายใต้แผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2550-2554)

     2. สถาบันการพลศึกษา พิจารณาให้ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีแก่นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น หรือเยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2551 ตลอดหลักสูตร จำนวน 225 ทุน ใน 17 วิทยาเขต ของสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตละ 15 ทุน

   3. ส่งเสริม สนับสนุนให้ อปท. ที่มีตำแหน่งว่าง บรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาตามโครงการดังกล่าวเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

   4. ส่งเสริม สนับสนุนสถาบันพลศึกษาดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนากีฬาของ อปท. เพื่อให้ความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการจัดทำแผนพัฒนากีฬาและแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2550-2554)

  

 

สถาบันการพลศึกษา 

สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

 

 

สน.ปศ. (สศน.)

โทร. 02-241-9023 ต่อ 106

 

 

 

 

 

ที่

ข้อตกลงความร่วมมือ

(ชื่อเต็ม)

สรุปสาระสำคัญ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

 

 

   5. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถาบันพลศึกษาดำเนินการตามโครงการสถาบันการพลศึกษา อาสาสมัครพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน โดยนักศึกษาสถาบันพลศึกษา 17 วิทยาเขต

   6. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการของ อปท. ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในกีฬาแต่ละชนิดและประเภทอย่างต่อเนื่อง

    

 

 

 

9.

    

   บันทึกความร่วมมือการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเผยแพร่หลักธรรมคำสอนทางศาสนา

สู่ชุมชนท้องถิ่น

    

    พัฒนาส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และเผยแพร่หลักธรรมคำสอนทางศาสนาสู่ชุมชนท้องถิ่น ดังนี้

     1. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเผยแพร่หลักธรรมคำสอนทางศาสนาสู่ชุมชนท้องถิ่น

     2. การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนท้องถิ่น ให้อยู่เย็น

เป็นสุขอย่างสมานฉันท์

     3. การเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักธรรมทางศาสนาโดยนำสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาประชาชนในชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพ  มีปัญญา และยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต คุณธรรม จริยธรรม

 

 

 

กรมการศาสนา

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง

ประเทศไทย

สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล

แห่งประเทศไทย

 

สน.ปศ. (สศน.)

โทร. 02-2419023 ต่อ 106

 

 

ที่

ข้อตกลงความร่วมมือ

(ชื่อเต็ม)

สรุปสาระสำคัญ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

 

 

 

    4. ใช้มิติทางศาสนาแก้ไขและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ

     5. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับเยาวชนและประชาชน โดย ส่งเสริมให้มีศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ประจำตำบลให้เด็กและเยาวชนได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุสามเณรในภาคฤดูร้อนและเรียนธรรมศึกษา ให้ประชาชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมหรือประกอบศาสนกิจทางศาสนา จัดกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมในวันสำคัญทางศาสนา

   6. กรมศาสนา ตกลงที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องเอกสารสิ่งพิมพ์ที่เกี่ยวกับความรู้ทางศาสนา แผนพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต่าง ๆ เพื่อให้องค์กรภาคีในทุกระดับนำไปใช้ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

   7. องค์กรภาคี ยินดีที่จะส่งเสริมให้องค์กรเครือข่ายในระดับต่าง ๆ นำความรู้และแผนพัฒนาคุณธรรมที่ได้รับไปดำเนินการ

ตามแนวทางที่กำหนด รวมทั้งต่อยอดเสริมสร้างกิจกรรมใหม่ ๆ

ให้เหมาะสมกับบริบทของชุมชนท้องถิ่นนั้น ๆ อย่างอิสระ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้าด้วยหลักธรรมทางศาสนา

 

 

 

 

 

 

ที่

ข้อตกลงความร่วมมือ

(ชื่อเต็ม)

สรุปสาระสำคัญ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

 

10.

    

      บันทึกตกลงความร่วมมือ

ในการดำเนินงานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

   ส่งเสริม และสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจารีตประเพณีของท้องถิ่น ดังนี้

     1. ส่งเสริม สนับสนุนให้ อปท. เรียนรู้ เข้าใจ และเคารพ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

     2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ อปท. ดำเนินการด้านศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจารีตประเพณีท้องถิ่น

     3. ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากร

ใน อปท. และในเครือข่ายทางวัฒนธรรมท้องถิ่น

     4. ส่งเสริมให้ อปท. ดำเนินการเพื่อให้เกิดชุมชนท้องถิ่น ที่อยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทรและความสมานฉันท์ และส่งเสริมการ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนท้องถิ่นที่มีวัฒนธรรมและประเพณีที่แตกต่างหลากหลายในสังคมไทย

    5. ส่งเสริม สนับสนุน สถาบันศึกษาในพื้นที่ จัดการเรียนการสอน เพื่ออนุรักษ์สืบทอด ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางศิลปะ วัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมของท้องถิ่น รวมทั้งการใช้หลักสูตรท้องถิ่นด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น

    6. สนับสนุน อปท. บุคลากรทางวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งเครือข่ายทางวัฒนธรรมท้องถิ่น

 

  

 สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ          

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง

ประเทศไทย

สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย

สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย

 

สน.ปศ. (สศน.)

โทร. 02-2419023 ต่อ 106

 

 

 

ที่

ข้อตกลงความร่วมมือ

(ชื่อเต็ม)

สรุปสาระสำคัญ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่

รับผิดชอบ

 

 

 

   7. สนับสนุน ส่งเสริมให้ อปท. สร้าง พัฒนา และทำนุบำรุง รักษาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม และกิจกรรมลานวัฒนธรรม

ในท้องถิ่น

   8. ส่งเสริม อปท. และชุมชนท้องถิ่น ในการรักษาคุณธรรม จริยธรรม และการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในชุมชน และการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นมรดกของท้องถิ่น

   9. ร่วมกันส่งเสริม สนับสนุน และสร้างศักยภาพ อปท. ในการจัดภูมิทัศน์วัฒนธรรม โดยรักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่นและขจัดมลทัศน์เป็นสำคัญ

  10. ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ และสนับสนุนทรัพยากรในการดำเนินงานร่วมกัน

  11. ร่วมกันประชุมหารือในการจัดตั้งกลไกที่จะให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตาม และประเมินผล แผนงาน โครงการ กิจกรรมการดำเนินงานตามกรอบ ข้อตกลงความร่วมมือ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่

ข้อตกลงความร่วมมือ

(ชื่อเต็ม)

สรุปสาระสำคัญ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

 

11.

 

   ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาน

ศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมหาวิทยาลัย

ราชภัฎ 40 สถาบัน ได้ดำเนินการลงนามความร่วมมือ

กันพัฒนาในด้านการให้ความรู้ด้านการศึกษากับผู้บริหาร

และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้

การบริหารจัดการศึกษาของท้องถิ่นสามารถจัดการเรียน

การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรฐานทั้งระดับ

การศึกษาปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ 40 แห่ง

(เอกสารที่แนบท้าย)

 

สน.ปศ. (สวศ.)

โทร. 02-2419021-3 ต่อ 122