การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

แนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


แผนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาฐานข้อมูลเลือกตั้งท้องถิ่น

- ศูนย์จังหวัดพิษณุโลก  จำนวน 9 จังหวัด 445 คน ระหว่างวันที่ 7 11 ก.ค. 51
- ศูนย์กรุงเทพฯ              จำนวน 21 จังหวัด 775 คน ระหว่างวันที่ 15 24 ก.ย. 51