***สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการสนับสนุนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น***

ที่รวบรวมได้จาก Internet

องค์ความรู้

ที่มา

1) ความรู้พื้นฐานในการสนับสนุนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

- อำนาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น               
http://www.thailocaladmin.go.th/servlet/DLAServlet?visit=history

2) กฎหมายที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
2.1) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
2.2) กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และการขุดดิน ถมดิน

 

- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 http://www.rd.go.th/publish/28955.0.html

-
พระราชบัญญัติการขุดดินและถมที่ พ.ศ.2543
http://www.dpt.go.th/law/data/soil.pdf


- กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานในการขุดดินตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ,กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๖ ,กฎกระทรวงกำหนดมาตรการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างในการขุดดิน หรือถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๘  http://www.dpt.go.th/law/law_soil/ministerial_soil/page_1.html

- พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2535
 
http://www.prjlocal.com/download/pdf/p162.pdf
http://www.safetytoyou.com/images/1179109867/Conclusion%20BE2522.pdf

-
กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบพ
.ศ. ๒๕๔๘http://www.safetytoyou.com/images/1178122107/Reg%20Control%20Building%20B.E.2548.pdf

-
กฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู้ตรวจสอบ หลักเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบ และหลักเกณฑ์การตรวจสอบอาคาร
http://www.safetytoyou.com/images/1178122107/Reg%20Building%20Inspector%20B.E.2548.pdf

 

3) แนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมาย
3.1) ขั้นตอน วิธีการ และการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539
3.2) แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.3) แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 http://legal.tu.ac.th/menu/law_tu/pdf/pdf_a/infring
  -
  ขั้นตอน วิธีการ และการดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 http://www.wn59.com/ppt/23.ppt
  - แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  http://klang.cgd.go.th/zone1/doc/doc-training/ppt_01.ppt#346,25,ความรับผิดของเจ้าหน้าที่
  - ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 http://lawlocal.tongthin.com/law/0004.pdf
  -
  การบริหารงานบุคคลของ  อบต. และการดำเนินการทางวินัยต่อพนักงาน http://www.banklang.com/main/fileupload/datanews/20080724t47o5w5.ppt

   

ที่รวบรวมได้จากเอกสาร คู่มือ ระเบียบการทำงาน

องค์ความรู้

ที่มา

1) ความรู้พื้นฐานในการสนับสนุนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2) กฎหมายที่ใช้ในก3) แนวทางการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ารปฏิบัติงาน

 

- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น .กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2551 – 2552 .สิงหาคม 2552
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น .กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี พ.ศ.2551 – 2552 .สิงหาคม 2552
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น .กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .ตุลาคม 2550