***สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล***

ที่รวบรวมได้จาก Internet

องค์ความรู้

ที่มา

1) ความรู้พื้นฐาน
1.1) การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
1.2) การวางแผนกลยุทธ์
1.3) เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
1.4) หลักการของ Balance Scorecard

 1. การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

- http://www.thaiscience.info/journals/Artical/การบริหารงานบุคคล.pdf
- http://webhost.cpd.go.th/csb8/download/traning_9_12_52/a14_52.doc
- www.moj.go.th/upload/main_tip/uploadfile/184_4482.doc
- www.science.cmru.ac.th/admin/blog/file/240807160520.pdf

 1. ภาพรวม (Overview) กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ http://www.tct.ac.th/PongsakS/sm_lecture_01.htm
 2. เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) http://www.opdc.go.th/uploads/files/PMQA/1.metting_department_53.ppt#477,102,ติดตามความเคลื่อนไหวและข้อมูลเพิ่มเติม

2) หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.1) หลักการของ HR Scorecard
2.2) ยุทธศาสตร์นโยบายที่เกี่ยวข้อง

 1. การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard   http://www.nakhonnayok.go.th/ppisnayok/km14.doc
 2.  แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับ Balanced Scorecard   http://www.moac.go.th/builder/kmops/images/6balance1.pdf
 3.  เทคนิค BSC และ KPI กับการนำไปประยุกต์ใช้  http://www.moac.go.th/builder/kmops/images/6balance2.pdf

 

3) เทคนิคการวิเคราะห์
3.1) SWOT Analysis
3.2) GAP Analysis
3.3) การสร้างตัวชี้วัดกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 1. การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร (SWOT) http://202.28.94.202/wichuda/qa/km/swot.docชูเพ็ญ  วิบุลสันติ  การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน (จุดด้อย)โอกาสและอุปสรรค (ความเสี่ยง)ขององค์กร (SWOT Analysis) http://www.pharmacy.cmu.ac.th/pharmcare/pharad/swot982.htm
 2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร http://www.fareastern.ac.th/acad/mk/yaowalak/stm/Ch03.doc
 3. การวิเคราะห์สถานภาพ (SWOT Analysis) ของอำเภอ  http://www.dopa.go.th/layout/handb4.htmlSwot Analysis  http://www.oja.moj.go.th/data/document/news/SWOT_Analysis.
 4. เรวัต ตันตยานนท์  SMEs Clinic : 'SWOT' เครื่องมือวิเคราะห์สารพัดประโยชน์ ?
  http://www.bangkokbizweek.com/20041202/smallbiz/index.php?news=column_15688840.html
 5.   เครื่องมือและเทคนิคการบริหารจัดการที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบราชการ                           http://home.dsd.go.th/pmqa/DSD-IPA/data/seminar-PA/tool-for-psd.ppt                                        

ที่รวบรวมได้จากเอกสาร คู่มือ ระเบียบการทำงาน

องค์ความรู้

ที่มา

1) ความรู้พื้นฐาน
1.1) การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
1.2) การวางแผนกลยุทธ์
1.3) เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
1.4) หลักการของ Balance Scorecard

 1. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ . 2552. คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ปีงบประมาณ พ.ศ.2553

 

2) หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนในการวางแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
2.1) หลักการของ HR Scorecard
2.2) ยุทธศาสตร์นโยบายที่เกี่ยวข้อง

 1. สำนักวิจัยและพัฒนาระบบงานบุคคล สำนักงาน ก.พ. . 2549. คู่มือการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard

3) เทคนิคการวิเคราะห์
3.1) SWOT Analysis
3.2) GAP Analysis
3.3) การสร้างตัวชี้วัดกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

 1. นันทิยา หุตานุวัตรและณรงค์ หุตานุวัตร. 2545. SWOT การวางแผนกลยุทธ์ธุรกิจชุมชน : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา.