แบบรายงานผลการขับเคลื่อนคำขวัญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2552

  การสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติราชการประจำปี (คำของบประมาณ)ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553

  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551

  หนังสือซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ.2548

  เอกสารทางวิชาการการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2551

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างขีดความสามารถของ อปท./กลุ่มสหวิชาชีพในด้านสิทธิเด็กและการวางแผนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม ปี 2550

  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประสานแผนพัฒนาจังหวัดของ อปท.ประจำปี 2550

   คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (เทคนิคการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง)

   คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

  คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี และแผนการดำเนินงาน)

  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที่ 6 มกราคม 2552