กฎหมายและระเบียบท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2551

ปก คำนำ สารบัญ ที่ปรึกษาและคณะผู้จัดทำ

หนังสือสั่งการข้อหารือเกี่ยวกับเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด

สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

1.   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.2/ 10392 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2550 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 63412 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง หารือวาระการดำรงตำแหน่งของนายกเทศมนตรี

3.   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 11535 ลงวันที่ 6 กันยายน 2550 เรื่อง หารือเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลนาเหล่า

4.   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 8074 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2550 เรื่อง หารือการมีส่วนได้เสียของผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าแซะ

5.   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 8313 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2550 เรื่อง หารือเกี่ยวกับคุณสมบัติรองนายกเทศมนตรี

6.   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 8953 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น

7.   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.3/ 9779 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเรื่องการกู้เงินของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด

8.   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 11038 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2550 เรื่อง หารือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองสำโรง

9.   หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 11332 ลงวันที่ 3 กันยายน 2550 เรื่อง ขอหารือการสร้างระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาล

10.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 11993 ลงวันที่ 19 กันยายน 2550 เรื่อง การใช้อำนาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเวลาราชการของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองท้องถิ่น และสิทธิเบิกค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง

11.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 12145 ลงวันที่ 21 กันยายน 2550 เรื่อง ขอหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพ

12.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ว 1966 ลงวันที่ 28 กันยายน 2550 เรื่อง หารือการบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551                                                                                                    

13.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 13719 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2550 เรื่อง หารือกรณีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์มีมติไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

14.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 14941 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง หารือคุณสมบัติของรองนายกเทศมนตรี

15.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 15689 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2550 เรื่อง หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

16.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 16104 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เรื่อง หารือการดำเนินโครงการแจกนมแจกไข่ให้กับหญิงตั้งครรภ์ของเทศบาลตำบลเมืองคง

17.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 16549 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2550 เรื่อง การเสนอร่างเทศบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การสงเคราะห์คนชราและผู้พิการในสถานสงเคราะห์คนชรา

18.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 654 ลงวันที่ 10 มกราคม 2551 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียของนายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

19.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 901 ลงวันที่ 15 มกราคม 2551 เรื่อง หารือการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารจังหวัดอุดรธานี

20.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 1352 ลงวันที่ 29 มกราคม 2551 เรื่อง หารือเกี่ยวกับตราเทศบัญญัติเทศบาลเมืองอุทัยธานี

21.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 1353 ลงวันที่ 29 มกราคม 2551 เรื่อง หารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของรองนายกเทศมนตรี

22.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ว 340 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง หารือปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

23.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ว 352 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง หารือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลหลังพ้นจากตำแหน่ง

24.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 2741 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2551 เรื่อง การวินิจฉัยเกี่ยวกับการเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด

25.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ 4180 ลงวันที่ 9 เมษายน 2551 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการครบวาระการดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดหนองบัวลำภูและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

26.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 1659 ลงวันที่ 27 กันยายน 2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

27.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 1690 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2549 เรื่อง การส่งสำนวนสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ   

28. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 216 ลงวันที่ 30 มกราคม 2550 เรื่อง การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่มีผลจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

29. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 1452 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

30. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 1667 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2550 เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งชำระเงินค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

31. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 1775 ลงวันที่ 10 กันยายน 2550 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

32. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 1823 ลงวันที่ 14 กันยายน 2550 เรื่อง  การออกคำสั่งให้ชำระค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  พ.ศ. 2539 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

33. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0804.4/ว 1967 ลงวันที่ 28 กันยายน 2550   เรื่อง การรายงานผลคดีปกครอง

34. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 2062 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 เรื่อง แนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน

35. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 2286 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539

36. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0804.4/ว 3986 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

37. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว 2483 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2550 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

    

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

38. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 2417 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

39. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 272 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550

40.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551  เรื่อง  การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

41.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 592 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2551 เรื่อง  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินกรณีตู้โทรศัพท์สาธารณะให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475

 

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (นโยบายและแผน)

42. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 371 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550  เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

43. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.2/ว 1226 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2550เรื่อง ซักซ้อมข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

44. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ 13771 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2550 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

45.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0810.2/ว 0185 ลงวันที่ 17 มกราคม 2551 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

46.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 1047 ลงวันที่ 1 เมษายน 2551 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้าง

47.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/ว 1517 ลงวันที่ 12 กันยายน 2549 เรื่อง การยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

48.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/1957 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง  การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

49.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/ว 2164 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2549 เรื่อง  มอบอำนาจการสั่งเปลี่ยนประเภททางหลวง

50.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/ว 419 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2550 เรื่อง  การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

51.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/12122 ลงวันที่ 20 กันยายน 2550  เรื่อง  การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

52.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0890.3/14819 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550  เรื่อง  แนวทางการบริหารสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

53.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0890.3/ว 03  ลงวันที่ 2 มกราคม  2551 เรื่อง แนวทางปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรับถ่ายโอนภารกิจทางหลวงและภารกิจอื่น

54.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 1491 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2550 เรื่อง  การควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

55.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/1494 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

56.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 1414 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 เรื่อง  ค่าใช้จ่ายในการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

57.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.4/ว 1278 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 เรื่อง  การมอบอำนาจให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฟ้องคดีแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง

58.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0890.4/ว 2698 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2550 เรื่อง  กรอบรายการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ

59.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0890.4/ว 1589 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 เรื่อง  หารือกรณีค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542

60.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 1800 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550  เรื่อง การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

61.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 162 ลงวันที่ 23 มกราคม 2551  เรื่อง  ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550

62.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 250 ลงวันที่ 31 มกราคม 2551  เรื่อง  ขอความร่วมมือแจ้งเหตุการณ์สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

63.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 349 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551  เรื่อง การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

64.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว 680  ลงวันที่ 28 มีนาคม 2551  เรื่อง  แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

65.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.4/ว 1056 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 เรื่อง การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม

66.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0855.3/13401 ลงวันที่ 10 กันยายน 2550 เรื่อง หารือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน

67.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.2/11982 ลงวันที่ 19 กันยายน 2550 เรื่อง หารือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน

68.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 1025 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2550  เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

69.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว 472 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2551 เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์

 

พระราชบัญญัติ

70.  พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550                                                   

71.  พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551                                                              

 

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

72.  หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.2/ว 41 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2549 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

73.  หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 51 ลงวันที่ 12 เมษายน 2550 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล

74.  หนังสือสำนักงาน ก.จ. และ ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 86 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2550 เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสายงานนิติการ พ.ศ. 2550

75.  หนังสือสำนักงาน ก.จ. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.2/ว 117 ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2550 เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้งฯ

76.  หนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท. และ ก. อบต. ที่ มท 0809.2/ว 122 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2550 เรื่อง ประกาศกำหนดแนวทางป้องกันการทุจริตการขอให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้

77.  หนังสือกรม ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 123 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2550 เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน

78.  หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 137 ลงวันที่ 17 กันยายน 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดขนาดและปรับระดับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบล
เป็นพนักงานเทศบาล

79.  หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 141 ลงวันที่ 21 กันยายน 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหรือปรับปรุงส่วนราชการเป็น “สำนัก” หรือ “กอง”

80.  หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.2/ว 142 ลงวันที่ 21 กันยายน 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งหรือปรับปรุงส่วนราชการเป็น “สำนัก” หรือ “กอง”

81.  หนังสือ ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 144 ลงวันที่ 21 กันยายน 2550 เรื่อง หารือการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล

82.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว 1810 ลงวันที่ 18 กันยายน 2550 เรื่อง การจัดทำคู่มือในการดำเนินการด้านงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

83.  หนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 40 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2550 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆ ของบุคลากรถ่ายโอน

84.  หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.5/ว 79 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2550 เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรและออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด

85.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว 85 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2550 เรื่อง การสรรหาและต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก

86.  หนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 165 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 เรื่อง การปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

87.  หนังสือสำนักงาน ก.จ. , ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว 184 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข

88.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว 006 ลงวันที่ 17 มกราคม 2551 เรื่อง การให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน

89.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว 09 ลงวันที่ 22 มกราคม 2551 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการต่ออายุราชการลูกจ้างประจำ

 

สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

90.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.4/ว 61 ลงวันที่ 10 มกราคม 2551 เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

91.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว 476 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2551 เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้ดูแลเด็กที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

92.  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว 801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 เรื่อง การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา

93.  หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.4/ว 846 ลงวันที่ 22 เมษายน 2551 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กจากพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ