กฎหมายและระเบียบท้องถิ่นเกี่ยวกับการปฎิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2551

ปก คำนำ สารบัญ ที่ปรึกษา และคณะผู้จัดทำ

หนังสือสั่งการองค์การบริหารส่วนตำบล
สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

1. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.2/10392 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2550 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/64061 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2549 เรื่อง หารือคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ลับมาก ด่วนมาก ที่ มท 0804.3/206 ลงวันที่ 22 มกราคม 2550 เรื่อง หารือการพ้นจากตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหัวสำโรง เนื่องจากต้องคำพิพากษาของศาล และถูกคุมขังโดยหมายศาล

4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/9108 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 เรื่อง หารือการวินิจฉัยสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0804.3/9993 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2550 เรื่อง หารือการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/10314 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2550 เรื่อง หารือคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/10760 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2550 เรื่อง หารือเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วานตำบลในการส่งเสริมการศึกษา

8. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/11536 ลงวันที่ 6 กันยายน 2550 เรื่อง หารือแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.2543

9. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/13356 ลงวันที่ 28 กันยายน 2550 เรื่อง หารือการออกและโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

10. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ว1966 ลงวันที่ 28 กันยายน 2550 เรื่อง หารือการบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

11. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/13357 ลงวันที่ 28 กันยายน 2550 เรื่อง หารือการบังคับใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551

12. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/14637 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2550 เรื่อง หารือการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

13. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/15692 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2550 เรื่อง หารือการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

14. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/1530 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง หารือเกี่ยวกับวาระการดำรงตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย

15. หนังสือสำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/145 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง หารือผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี

16. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว1659 ลงวันที่ 27 กันยายน 2549 เรื่อง แนวทางปฏิบัติทางพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

17. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว1690 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2549 เรื่องการส่งสำนวนสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

18. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว216 ลงวันที่ 30 มกราคม 2550 เรื่อง การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่มีผลจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวาจเงินแผ่นดิน

19. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว1452 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2550 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ต้องรายงานให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

20. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว1667 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2550 เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งชำระเงินค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

21. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว1775 ลงวันที่ 10 กันยายน 2550 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

22. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว1823 ลงวันที่ 14 กันยายน 2550 เรื่อง การออกคำสั่งให้ชำระค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

23. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0804.4/ว1967 ลงวันที่ 28 กันยายน 2550 เรื่อง การรายงานผลคดีปกครอง

24. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว2062 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 เรื่องแนวทางการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดตามประเภทสำนวนการสอบสวน

25. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว2286 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการออกคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

26. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว3986 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง แนวทางการกำหนดสัดส่วนความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

27. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว2483 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2550 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

28. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว2417 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน

29. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว272 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550

30. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว462 ลงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

31. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว592 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2551 เรื่อง การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินกรณีตู้โทรศัพท์สาธารณะให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (นโยบายและแผน)

32. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว371 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

33. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.2/ว1226 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 เรื่อง ซักซ้อมข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

34. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/13771 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2550 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

35. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว0185 ลงวันที่ 17 มกราคม 2551 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2552-2554)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

36. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว1047 ลงวันที่ 1 เมษายน 2551 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552-2554) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

สำนักพัฒนาระบบ รูปแบบ และโครงสร้าง

37. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/ว1517 ลงวันที่ 12 กันยายน 2549 เรื่อง การยกเว้นค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

38. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/1957 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง การบริหารจัดการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

39. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/ว2164 ลงวันที่ 28 ธัีนวาคม 2549 เรื่อง มอบอำนาจการสั่งเปลี่ยนประเภททางหลวง

40. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/ว419 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2550 เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง

41. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/12122 ลงวันที่ 20 กันยายน 2550 เรื่อง การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

42. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0890.3/14819 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง แนวทางการบริหารสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

43. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว1491 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2550 เรื่อง การควบคุมการใช้งานระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

44. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/1494 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

45. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว1414 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

46. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.4/ว1278 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2550 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฟ้องคดีแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง

47. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0890.4/ว2698 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2550 เรื่อง กรอบรายการค่าใช้จ่ายสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นในส่วนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ

48. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0890.4/ว1589 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2551 เรื่อง หารือกรณีค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2542

49. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว1800 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550 เรื่อง การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

50. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว162 ลงวันที่ 23 มกราคม 2551 เรื่อง ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550

51. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว250 ลงวันที่ 31 มกราคม 2551 เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งเหตุการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

52. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว349 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

53. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0890.4/ว680 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2551 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

54. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.4/ว1056 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 เรื่อง การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม

55. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.2/ว1856 ลงวันที่ 19 กันยายน 2550 เรื่อง หารือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน

56. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.2/11982 ลงวันที่ 19 กันยายน 2550 เรื่อง หารือการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน

57. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว1025 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2550 เรื่อง การจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย

58. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0891.3/ว472 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2551 เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์

พระราชบัญญัติ

59. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

60. พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

61. หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว36 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2550 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล

62. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว41 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2549 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

63. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว58 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2550 เรื่อง ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น

64. หนังสือสำนักงาน ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว101 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2550 เรื่อง ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการปรับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นระดับ 7 หรือระดับ 8 กรณีการปรับขนาดขององค์การบริหารส่วนตำบล

65. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว122 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2550 เรื่อง ประกาศกำหนดแนวทางป้องกันการทุจริตการขอให้ใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได

66. หนังสือกรม ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว123 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2550 เรื่อง ประกาศกำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน

67. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.3/ว1810 ลงวันที่ 13 กันยายน 2550 เรื่อง คู่มือการจัดทำประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

68. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว40 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2550 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง และสวัสดิการต่าง ๆ ของบุคลากรถ่ายโอน

69. หนังสือสำนักงาน ก.ท. ที่ มท 0809.5/ว79 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2550 เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรและออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กของศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด

70. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว85 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2550 เรื่อง การสรรหาและต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้างไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก

71. หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว165 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2550 เรื่อง การปรับอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง

72. หนังสือสำนักงาน ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.5/ว184 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 เรื่อง ประกาศคณะกรรมการการพิจารณาค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข

73. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว006 ลงวันที่ 17 มกราคม 2551 เรื่อง การให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน

74. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809.5/ว09 ลงวันที่ 22 มกราคม 2551 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการต่ออายุราชการลูกจ้างประจำ

สำนักประสานและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

75. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.4/ว61 ลงวันที่ 10 มกราคม 2551 เรื่อง การแต่งตั้งบุคลากรในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

76. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0893.4/ว476 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2551 เรื่อง การกำหนดคุณสมบัติของผู้ดูแลเด็กที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม)

77. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว801 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2551 เรื่อง การจัดซื้อจัดหาสื่อการเรียนรู้และอุปกรณ์การเรียนการสอนของสถานศึกษา

78. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0893.4/ว846 ลงวันที่ 22 เมษายน 2551 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กจากพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ