ปกหน้า

คำนำ

สารบัญ

หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/15476 ลงวันที่ 30 กันยายน 2548 เรื่อง หารือการมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/4158 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมาย

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/52381 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง หารือการมีส่วนได้เสียในสัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบล

4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0804.2/ว2393 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2548 เรื่อง การดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษและแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฏหมาย

5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/057792 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2548 เรื่อง หารือการดำเนินกิจการพาณิชย์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/20101 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง หารือกรณีราษฎรก่อสร้างอาคารในที่สาธารณประโยชน์

7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/26023 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2549 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก

8. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/35682 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2549 เรื่อง หารือเกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

9. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ลับ ที่ มท 0804.3/1272 ลงวันที่ 5 เมษายน 2549 เรื่อง ขอหารือการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

10. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท  0804.3/1492 ลงวันที่ 25 เมษายน 2549 เรื่อง หารือปัญหาข้อกฎหมาย

11. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/39010 ลงวันที่ 25 เมษายน 2549 เรื่อง หารือผู้ถือกรรมสิทธิ์กระบือตามโครงการ ศศ. ชช. และธนาคารโค-กระบือ

12. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.4/ว1552 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์ คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

13. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/43820 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 เรื่อง หารือการเสนอขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549

14. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว818 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2550 เรื่อง อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

15. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0804.3/44506 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2549 เรื่อง หารือการมีส่วนได้เสียของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

16. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/44688 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 เรื่อง หารือการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

17. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/45259 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2549 เรื่อง หารือการประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่

18. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/45453 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2549 เรื่อง ขอหารือแนวทางในการดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิด

19. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/2789 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2549 เรื่อง หารือการมีส่วนได้เสียของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

20. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/49196 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 เรื่อง หารือคุณสมบัติของประธานสภาและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด

21. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/52510 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2549 เรื่อง หารือการขาดจากสมาชิกภาพจากการเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

22. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/52518 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2549 เรื่อง ขอหารือกรณีการมีส่วนได้เสียโดยทางตรงหรือทางอ้อม

23. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/58609 ลงวันที่ 15 กันยายน 2549 เรื่อง หารือการเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบล

24. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว1690 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2549 เรื่อง การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

25. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/3925 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2549 เรื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลชุมเห็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ทุจริตการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรับวัสดุไม่ถูกต้องตามสัญญา

26. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/175 ลงวันที่ 9 มกราคม 2550 เรื่อง การพิจารณาข้อบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กลอง

27. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว160 ลงวันที่ 23 มกราคม 2550 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง

28. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว216 ลงวันที่ 30 มกราคม 2550 เรื่อง การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่มีผลมาจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

29. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/1327 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง หารือการนับวาระและระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

30. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนมาก ที่ นร 0901/0333 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2550 เรื่อง ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย

31. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว1157 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2550 เรื่อง กำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

32. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 1614 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2550 เรื่อง หารือคุณสมบัติของรองนายกเทศมนตรี

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

33. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1762 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2548 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

34. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2092 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การกำหนดเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

35. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

36. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/6335 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2548 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

37. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/6336 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2548 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณค่าจ้างออกแบบ

38. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/6337 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2548 เรื่อง ขอหารือการจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ

39. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/6377 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2548 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุมัติยกเว้นทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ ในการอุดหนุนจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาจังหวัดสุโขทัย

40. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/6448 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2548 เรื่อง หารือการตั้งงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบล

41. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว2598 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2548 เรื่อง การเบิกจ่ายเงินบำนาญประจำเดือน

42. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/10105 ลงวันที่ 19 กันยายน 2548 เรื่อง หารือการโอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค

43. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/10107 ลงวันที่ 19 กันยายน 2548 เรื่อง หารือการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549

44. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว2061 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2548 เรื่อง การขยายผลการดำเนินการตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

45. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว2062 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการนำพื้นที่รับผิดชอบของกรมทางหลวงเข้าร่วมโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

46. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/16270 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2548 เรื่อง หารือการเบิกจ่ายเงินเหลือจ่ายจากการเบิกตัดปี

47. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษา

ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

48. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/42523 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง หารือกรณีค้างชำระค่ารักษาพยาบาล

49. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/53617 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง หารือการจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน

50. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/55351 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2548 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

51. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/55850 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2548 เรื่อง หารืออำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล

52. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที มท 0808.5/56208 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548 เรื่อง หารือการขอรับเงินบำเหน็จตกทอดของทายาทนายสุชาติ ปรีชาตระกูล

53. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 2474 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นของอาสาสมัครสาธารณสุข

54. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/20143 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง ขอหารือการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

55. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/20144 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง หารือหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

56. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/20843 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติขอใช้เครื่องจักรกลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

57. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/24082 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง ขอหารือการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน

58. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว386 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2549 เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนอย่างยั่งยืน

59. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/42985 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 เรื่อง หารือกรณีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

60. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 878 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2549 เรื่อง หารือการเป็นกรรมการตรวจการจ้าง

61. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1845 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2549 เรื่อง ซักซ้องแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

62. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 47498 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 เรื่อง หารือเรื่องการจัดซื้อรถเกี่ยวข้าวและรถเทรลเลอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

63. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที มท 0808.2/49787 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2549 เรื่อง หารือการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งปี 2547

64. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/58564 ลงวันที่ 11 กันยายน 2549 เรื่อง ประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน

65. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3325 ลงวันที่ 22 กันยายน 2549 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัยดินถล่ม “มิสเตอร์เตือนภัย”

66. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1632 ลงวันที่ 25 กันยายน 2549 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์

67. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว 3368 ลงวันที่ 27 กันยายน 2549 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549

68. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/61207 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2549 เรื่อง หารือกรณีผู้เสนอราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน

69. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/62285 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2549 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขายอสังหาริมทรัพย์แก่เอกชน

70. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3596 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2549 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

71. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1998 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง ข้อหารือการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา

72. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/20029 ลงวันที่ 31 มกราคม 2549 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการได้รับบำนาญปกติเหตุทดแทน

73. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/21643 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง หารือการมอบอำนาจในการขอรับบำเหน็จปกติ

74. หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/4677 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญปกติ

75. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/5729 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2549 เรื่อง พนักงานเทศบาลขอรับเงินบำนาญ และเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 ของเงินบำนาญปกติ

76. หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/6363 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 เรื่อง หารือการขอรับเงินบำเหน็จตกทอดรายนายอัศวิน รอดรำพึง

77. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/54635 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2549 เรื่อง ร้องทุกข์กรณีการรับเงินบำเหน็จบำนาญตกทอดและเงินช่วยพิเศษ
78. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/142 ลงวันที่ 8 มกราคม 2550 เรื่อง หารือการเบิกจ่ายเงินค่าค้ำประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

79. หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/02109 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง หารือการขอรับบำเหน็จบำนาญ

80. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาด ที่ มท 0808.2/ว 716 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง แนวทางเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2550 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

81. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 420 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2550 เรื่อง การดำเนินงานจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (นโยบายและแผน)

82. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.4/ว 4524 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2549 เรื่อง แนวทางการจัดบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง

83. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/ว 1755 ลงวันที่ 8 กันยายน 2548 เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548

84. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/ว 1843 ลงวันที่ 14 กันยายน 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการและการดำเนินคดีตามภารกิจที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะเริ่มแรก

85. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/ว 2135 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2549 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

86. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/ว 2164 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2549 เรื่อง มอบอำนาจการสั่งเปลี่ยนประเภททางหลวง

87. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/ว 419 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2550 เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ 3)

สำนักพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม

88. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.2/ว 4015 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2548

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

89. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว 2362 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

90. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2/ว 3405 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2548 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ในราชกิจจานุเบกษา

91. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 2228 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง ประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ 14

(พ.ศ. 2548) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2509

92. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว 4188 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิกสวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ่น

93. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.7/ว 2867 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2549 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

94. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.3/ว 3505 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2548 เรื่อง มาตรฐานการบริหาร/การบริหารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

95. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0892.4/ว 627 ลงวันที่ 20 เมษายน 2549 เรื่อง ข้อแนะนำกระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

96. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0892.3/ว375 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น

พระราชบัญญัติ/ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ

สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

97. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500

98. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

99. กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ.2548

100. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ.2527

101. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527

102. พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534

103. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทนแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจำการที่ออกจากราชการ พ.ศ.2509

104. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523 ,(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2525, (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2532,(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2533, (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2534, (ฉบับที่ 7), พ.ศ.2535, (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2538,(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2547 , (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2548, (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2549

105. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

106. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546

107. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6)พ.ศ.2548)

108. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

109. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

110. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น

111. ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

112. ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

113. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

114. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

115. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีสุราและภาษีสรรพสามิตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พระราชกฤษฎีกา

สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

116. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

ที่ปรึกษาและคณะทำงาน