กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2548-2549

คำนำ

สารบัญ

 

 

หนังสือสั่งการ ข้อหารือเกี่ยวกับเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด

·       สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

1. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/7027 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2548 เรื่อง หารือการมีส่วนได้เสียในสัญญากับเทศบาล

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/15459 ลงวันที่ 29 กันยายน 2548 เรื่อง หารือการมีส่วนได้เสียในสัญญากับเทศบาล

3. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/15476 ลงวันที่ 30 กันยายน 2548 เรื่อง หารือการมีส่วนได้เสียในสัญญาหรือในกิจการที่กระทำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาล

4. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/15477 ลงวันที่ 30 กันยายน 2548 เรื่องหารือการมีส่วนได้เสียของสมาชิกสภาเทศบาล

5. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/15668 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2548 เรื่อง สถานภาพการดำรงตำแหน่งของกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล

6. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/4424 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง หารือกรณีการร้องเรียนคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลเชียงยืน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่กระทำกับเทศบาลตำบลเชียงยืน

7. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/52382 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง หารือกรณีผู้บริหารเทศบาลเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญากับเทศบาลหรือกิจการที่เทศบาลหรือกิจการที่เทศบาลจะกระทำโดยทางตรงหรือทางอ้อม

8. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0804.2/ว2393 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2548 เรื่อง การดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์กล่าวโทษ และแจ้งเบาะแสการกระทำที่ผิดกฎหมาย

9. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.3/14003 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548 เรื่องปัญหาข้อโต้แย้งในการประชุมสภาท้องถิ่น

10. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ว2475 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548 เรื่อง หารือคุณสมบัติในการแต่งตั้งของนายกเทศมนตรีตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

11. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/001270 ลงวันที่ 12 มกราคม 2549 เรื่อง หารือวันเริ่มดำรงตำแหน่งและวาระในการดำรงตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

12. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/20101 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง หารือกรณีราษฎรก่อสร้างอาคารในที่สาธารณประโยชน์

13. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/20846 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง หารือแนวทางการดำเนินการประชุมสภาเทศบาล กรณีสภาเทศบาลมีมติไม่รับหลักการร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

14. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/35682 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2549 เรื่อง หารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

15. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/1492 ลงวันที่ 25 เมษายน 2549 เรื่องหารือปัญหาข้อกฎหมาย

16. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/12322 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 เรื่อง ร้องเรียนผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีขาดคุณสมบัติ

17. หนังสือกกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.4/ว1552 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 เรื่อง การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมินของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

18. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/42914 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 เรื่อง หารือเกี่ยวกับคุณสมบัติของรองนายกเทศมนตรี

19. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/42931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 เรื่อง หารือคุณสมบัติของรองนายกเทศมนตรี

20. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/43820 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2549 เรื่อง หารือการเสนอขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549

21. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว818 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2549 เรื่อง อำนาจหน้าที่ในการดูแลรักษาที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

22. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/44688 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 เรื่อง หารือการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

23. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/45453 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2549 เรื่อง หารือแนวทางในการดำเนินคดีแก่ผู้กระทำความผิด

24. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/46018 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2549 เรื่อง หารือการประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

25. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/46071 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2549 เรื่อง หารือผลของคำสั่งทางปกครอง

26. หนังสือกรมส่งเสริมกรปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/36448 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2549 เรื่อง ขอหารือการแต่งตั้งนายกเทศมนตรีตำบลสวนดอกไม้

27. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/47471 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549 เรื่อง หารือเทศบัญญัติเรื่องน้ำดื่ม และน้ำแข็งอนามัย พ.ศ.2548

28. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.3/2494 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2549 เรื่อง สั่งให้นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี พ้นจากตำแหน่ง

29. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/49863 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2549 เรื่องหารือการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลบางไผ่

30. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/52518 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2549 เรื่อง ขอหารือกรณีการมีส่วนได้เสียโดยทางตรงหรือทางอ้อม

31. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/54052 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2549 เรื่อง หารือการเสนอญัตติของสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองคาย

32. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/54541 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2549 เรื่อง หารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2548

33. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/58188 ลงวันที่ 12 กันยายน 2549 เรื่องการตราเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลไผ่กองดิน

34. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว1690 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2549 เรื่อง การส่งสำนวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบ

35. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/62215 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2549 เรื่อง หารือการมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับเทศบาล

36. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/62216 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2549 เรื่อง หารือการมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับเทศบาล

37. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/64240 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2549 เรื่อง หารือกรณีสมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญา

38. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว160 ลงวันที่ 23 มกราคม 2550 เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการดำเนินคดีอาญา คดีแพ่ง และคดีปกครอง

39. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/813 ลงวันที่ 26 มกราคม 2550 เรื่อง หารือแนวทางการปฏิบัติ

40. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว216 ลงวันที่ 30 มกราคม 2550 เรื่อง การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดที่มีผลมาจากการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

41. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/2185 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง ขอหารือระยะเวลาการดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

42. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว402 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง การให้เอกชนจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ในทางหลวงหรือที่สาธารณะแทนเทศบาล

43. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.4/3583 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2550 เรื่อง หารือการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร เพื่อพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

44. หนังสือคณะกรรมการกฤษฎีกา ด่วนมาก ที่ นร 0901/033 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2550 เรื่อง ขอหารือปัญหาข้อกฎหมาย

45. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.4/ว1157 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2550 เรื่อง กำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

46. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/ว1614 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2550 เรื่อง หารือคุณสมบัติของรองนายกเทศมนตรี

·       สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

47. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/691 ลงวันที่ 27 มกราคม 2548 เรื่อง อัตราค่าตอบแทนบุคคลภายนอกเป็นรายชั่วโมง

48. หนังสือกรมส่งเสรอมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/4155 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2548 เรื่อง ขอหารือการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีที่ได้ลงนามในบันทึกความเช้าใจร่วม (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกับโรงเรียนต้นแบบ

49. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว1762 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2548 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

50. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2092 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การกำหนดเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ

51. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

52. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/6335 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2548 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย

53. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/6336 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2548 เรื่อง ขอหารือเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณค่าจ้างออกแบบ

54. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/6377 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2548 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ฯ ในการอุดหนุนจัดตั้งกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาจังหวัดสุโขทัย

55. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/6448 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2548 เรื่อง หารือการตั้งงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบล

56. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/6508 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2548 เรื่อง หารือการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

57. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.5/ว2598 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2548  เรื่อง การเบิกจ่ายเงินบำนาญประจำเดือน

58. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/6698 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2548 เรื่อง หารือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ

59. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/6699 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2548 เรื่อง ขอยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

60. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/6750 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2548 เรื่อง ขอหารือการตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล

61. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/7553 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 เรื่อง ขอหารือการอุดหนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

62. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/10105 ลงวันที่ 19 กันยายน 2548 เรื่องหารือการโอนเงินงบประมาณเพื่อไปตั้งจ่ายเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงโค

63. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/10106 ลงวันที่ 19 กันยายน 2548 เรื่อง หารือการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์

64. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/10107 ลงวันที่ 19 กันยายน 2548 เรื่อง หารือการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549

65. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/10373 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2548 เรื่อง การขยายผลการดำเนินการตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

66. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว2061 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2548 เรื่อง การขยายผลการดำเนินการตามนโยบายการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

67. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่  มท 0808.3/ว2062 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการนำพื้นที่รับผิดชอบของกรมทางหลวงเข้าร่วมโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

68. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/16270 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2548 เรื่อง หารือการเบิกจ่ายเงินเหลือจ่ายจากการเบิกตัดปี

69. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 เรื่อง การเดินทางไปราชการต่างประเทศและการศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

70. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/41789 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง ขอยกเว้นการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2543

71. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/42523 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง หารือกรณีค้างชำระค่ารักษาพยาบาล

72. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/52239 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง หารือการทำกิจการนอกเขตและการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ว่าการอำเภอวัดสิงห์

73. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว2474 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548 เรื่อง แนวทางการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นของอาสาสมัครสาธารณสุข

74. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/56208 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2548 เรื่อง หารือการขอรับเงินบำเหน็จตกทอดของทายาทนายสุชาติ ปรีชาตระกูล

75. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/20029 ลงวันที่ 31 มกราคม 2549 เรื่องหารือเกี่ยวกับการได้รับบำนาญปกติเหตุทดแทน

76. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/20143 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง ขอหารือการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

77. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/20144 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง หารือหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย

78. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/20843 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติขอให้เครื่องจักรกลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

79. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/21643 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง หารือการมอบอำนาจในการขอรับบำเหน็จปกติ

80. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/24082 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2549 เรื่อง ขอหารือการตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน

81. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว386 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2549 เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนอย่างยั่งยืน

82. หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/4677 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2549 เรื่อง หารือเกี่ยวกับการนับเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญปกติ

83. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/42994 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 เรื่อง หารือการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระค่าปรับให้กรมขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

84. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/42985 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 เรื่อง หารือกรณีเทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543

85. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0804.3/44688 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 เรื่อง หารือการตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

86. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/44690 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2549 เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือนร้อนของเกษตรกรในภาวะราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำของเทศบาล

87. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว1845 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2549 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

88. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/46014 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2549 เรื่อง หารือการขออนุมัติจ่ายเงินอุดหนุนด้านการรักษาพยาบาลเพื่อชุมชน

89. หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/5729 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2549 เรื่อง พนักงานเทศบาลขอรับเงินบำนาญ และเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 25 ของเงินบำนาญปกติ

90. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว47498 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 เรื่อง หารือการจัดซื้อรถเกี่ยวข้าวและรถเทรลเลอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

91. หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/6363 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2549 เรื่อง หารือการขอรับเงินบำเหน็จตกทอดรายนายอัศวิน รอดลำพึง

92. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/49787 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2549 เรื่อง หารือการพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ว ปี 2547

93. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/54635 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2549 เรื่อง ร้องทุกข์กรณีการรับเงินบำเหน็จบำนาญตกทอดและเงินช่วยพิเศษ

94. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3325 ลงวันที่ 22 กันยายน 2549 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัยดินถล่ม “มิสเตอร์เตือนภัย”

95. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว1632 ลงวันที่ 25 กันยายน 2549 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปที่กำหนดวัตถุประสงค์

96. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.4/ว3368 ลงวันที่ 27 กันยายน 2549 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549

97. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/62285 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2549 เรื่อง การหารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขายอสังหาริมทรัพย์แก่เอกชน

98. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว3596 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2549 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น

99. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว3720 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2549 เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินธนาคารเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

100. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/11485 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2549 เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินธนาคารเพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

101. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/63008 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2549 เรื่อง ข้อหารือกรณีร้องเรียนการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลนครนนทบุรี

102. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/63037 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2549 เรื่อง ข้อหารือการขอรับเงินค่าซื้อเอกสารประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี

103. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/41868 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง หารือการตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีมูลนิธิศูนย์เกิดใหม่

104. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/63822 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 เรื่องหารือกรณีผู้รับจ้างขอยกเลิกสัญญาจ้าง โดยขอรับค่าจ้างในส่วนที่ดำเนินการเสร็จและขอเปลี่ยนหลักประกันสัญญา

105. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว1998 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง หารือกรณีร้องเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาจ้างแพงเกินไป และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

106. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/64170 ลงวันที่ 7 ธันวาคม 2549 เรื่อง หารือการอุดหนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

107. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/64485 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2549 เรื่อง หารือการอุดหนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

108. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/904 ลงวันที่ 31 มกราคม 2550 เรื่อง หารือกรณีเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารยกเลิกการสอบราคา ครั้ง ที่ 1 และครั้งที่ 2

109. หนังสือสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/02109 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง หารือการขอรับบำเหน็จบำนาญ

110. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว716 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง แนวทางเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2550 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

111. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว420 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2550 เรื่อง การดำเนินงานจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

·       สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น (นโยบายและแผน)

112. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.4/ว4524 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 23549 เรื่อง แนวทางการจัดบริการสาธารณะร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

·       สำนักพัฒนาระบบรูปแบบและโครงสร้าง

113. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/ว1755 ลงวันที่ 8 กันยายน 2548 เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคารหรือผู้ครอบครองอาคารหรือผู้ดำเนินการต้องทำการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2548

114. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/ว1843 ลงวันที่ 14 กันยายน 2548 เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการและการดำเนินคดีตามภารกิจที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะเริ่มแรก

115. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/ว2135 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2549 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 และพระราชบัญญัติทางหลวง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549

116. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/ว2164 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2549 เรื่อง มอบอำนาจการสั่งเปลี่ยนประเภททางหลวง

117. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0890.3/ว419 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2550 เรื่อง การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 3)

·       สำนักพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการมีส่วนร่วม

118. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.2/ว4015 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548

·       สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

119. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0804.2/ว2362 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2548 เรื่อง การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

120. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.2/ว3405 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2549 เรื่อง ประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ในราชกิจจานุเบกษา

121. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว2228 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง ประกาศกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ.2548)ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509

122. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.3/ว4188 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2548 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับสิทธิการเบิกสวัสดิการของผู้บริหารท้องถิ่น

123. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0809.7/ว2867 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2549 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล

·       สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

124. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.3/ว3505 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2548 เรื่อง มาตรฐานการบริหาร/การบริหารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

125. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0892.4/ว627 ลงวันที่ 20 เมษายน 2549 เรื่อง ข้อแนะนำกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

126. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0892.3/ว375 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 เรื่อง ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น

พระราชบัญญัติ/ระเบียบ/กฎหมาย/ประกาศ

·       สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น

127. พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500

128. กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500

129. กฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ.2548

130. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ.2527

131. พระราชบัญญัติจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527

132. พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534

133. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินทดแทนแก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นวิสามัญประจำการที่ออกจากราชการ พ.ศ.2509

134. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2522 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2523,(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2525,(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2532,(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2533 ,(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2534, (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2535,(ฉบับที่ 8) พ.ศ.2538,(ฉบับที่ 9) พ.ศ.2547 ,(ฉบับที่ 10) พ.ศ.2548 ,(ฉบับที่ 11) พ.ศ.2549

135. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ การปรับปรุงข้อมูล การใช้ และการเก็บรักษาแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล และเมืองพัทยา พ.ศ.2537

136. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

137. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2546

138. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2548)

139. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

140. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

141. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จข้าราชการส่วนท้องถิ่น

142. ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่และค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น

143. ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

144. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

145. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

146. ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีสุราและภาษีสรรสามิตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พระราชกฤษฎีกา

·       สำนักมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

147. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

ที่ปรึกษาและคณะผู้จัดทำ